نویسنده = حسین خسروی
تحلیل تطبیقی تاریخی از وضعیت آموزش در دوره تیموریان ایران با توجه به محتوی منشات

دوره 5، شماره 3، تیر 1401، صفحه 1986-2002

10.22034/ijce.2022.256605.1237

محمدرضا بختیاری نیازآبادی؛ حسین خسروی؛ سهراب اسلامی؛ ابوالفضل حسن آبادی