کلیدواژه‌ها = آموزش هنر
مطالعه تطبیقی برنامه‌درسی هنر اوان کودکی در استرالیا، کانادا، فنلاند، نیوزلند و ایران

دوره 5، شماره 4، دی 1401، صفحه 2098-2125

10.22034/ijce.2022.309331.1352

فاطمه زهرا رضایی؛ علی حسینی خواه؛ مرجان کیان؛ افسانه کامران


بررسی تطبیقی برنامه‌درسی هنر دوره ابتدایی ایران و کانادا

دوره 2، شماره 3، مرداد 1398، صفحه 298-323

10.22034/ijce.2020.202208.1052

معصومه خسروی مشیزی؛ اصغر سلطانی؛ مهرانگیز علینژاد