موضوعات = مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
ام فروه ابراهیمی(نویسنده مسئول) حسین عبداللهی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22034/ijce.2023.387279.1483

ام فروه ابراهیمی؛ حسین عبداللهی


مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش سواد رسانه‌ای در کانادا ، ایران و آمریکا

دوره 3، شماره 3، تیر 1399، صفحه 737-756

10.22034/ijce.2020.219569.1103

زینب محب زاده؛ سید محمد رضا امام جمعه؛ علیرضا عصاره؛ فریده حمیدی


بررسی تطبیقی الگوهای مدیریت استعداد:درسهایی برای نظام منابع انسانی ایران

دوره 3، شماره 1، بهمن 1398، صفحه 609-623

10.22034/ijce.2020.224024.1114

مهرداد یزدانی؛ سراج الدین محبی؛ مهدی باقری؛ محمدحسین رنجبر