موضوعات = فلسفه تعلیم و تربیت و تطبیق
تحلیل تطبیقی تربیت شهروندی از دیدگاه دریدا و فوکو: توصیه هایی برای فیلسوفان تربیتی ایران

دوره 2، شماره 4، آبان 1398، صفحه 407-424

10.22034/ijce.2020.105263

رکسانا رشید پور؛ محمدرضا سرمدی؛ ژیلا مشهدی میقانی؛ فائزه ناطقی


مطالعه تطبیقی تربیت اجتماعی دردوره آموزش ابتدائی ایران و ژاپن

دوره 2، شماره 4، آبان 1398، صفحه 452-480

10.22034/ijce.2020.105264

ملیحه ربیعی؛ ایران دخت فیاض؛ طیبه ماهروزاده؛ ابوالفضل بختیاری؛ علی خورسندی طاسکوه