موضوعات = نظام آموزشی و روابط فرهنگی
نقد تربیتی سلطه پذیری زنان بر اساس نظریات آدلر و هورنای : مطالعه موردی رمان سهم من

دوره 5، شماره 1، دی 1400، صفحه 1633-1647

10.22034/ijce.2021.251129.1223

سعیده صمیمی؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری


واکاوی نظریات فقه تربیتی و قوانین بین المللی در خصوص طفل شبیه سازی شده

دوره 4، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 1367-1385

10.22034/ijce.2021.269684.1276

فاطمه حسین آبادی؛ محمد غلامعلی زاده؛ علی اکبر اسمعیلی


تقیه به عنوان یک روش رفتاری در تربیت اسلامی : تطبیق نظرات موافق ومخالف

دوره 4، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 1386-1399

10.22034/ijce.2021.245392.1206

عصمت رمضانی مشکانی؛ احمد باقری؛ سیامک بهارلوئی


آموزش زبان یونانی در مصر: رویه های مشروع یک مدل قوم مدار

دوره 1، شماره 2، تیر 1397، صفحه 58-77

10.22034/ijce.2018.87722

ایرونیمیکیس جیانیس؛ و استتاتپولوس آجیالاکی