موضوعات = مطالعات تطبیقی در آموزش عالی
تحلیل مقایسه ای آموزش عالی پلی تکنیک ایران با کشورهای منتخب

دوره 2، شماره 4، آبان 1398، صفحه 496-517

10.22034/ijce.2020.105007

سمیه محمدی زاد؛ نعمت الله عزیزی؛ ابراهیم صالحی عمران


رهیافتی تطبیقی دراهداف آموزش عالی کشورهای منتخب

دوره 2، شماره 3، مرداد 1398، صفحه 346-361

10.22034/ijce.2020.103836

غلامرضا ذاکرصالحی؛ احمد کیخا