دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

Original Article

مطالعه تطبیقی واسطه‌های انسان و رایانه: تاب‌آوری نفس و هوش‌های چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

10.22034/ijce.2022.338994.1407

نجمه حمزه نژادی؛ مهری حدادنارافشان؛ واله جلالی


ارزیابی وضعیت مهارت استدلال ورزی در برنامه های درسی آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1402

10.22034/ijce.2023.380177.1462

مصطفی اسفندیاری؛ سید مهدی سجادی؛ جواد حاتمی