دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

Original Article

مطالعه تطبیقی برنامه درسی هنر و فرهنگ دوره متوسطه در استرالیا، کانادا، مالزی و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22034/ijce.2021.257295.1247

آمنه صدر؛ مرجان کیان؛ علیرضا صادقی؛ عفت عباسی


ویژگی های مراکز آموزشی شیعه در عصر تیموریان و صفویان : نگاهی تطبیقی تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22034/ijce.2021.291402.1322

یوسف ظهوریان؛ اردشیر اسدبیگی؛ شهربانو دلبری؛ علیرضا روحی


مطالعه تطبیقی آموزش شیمی برای پایداری در برنامه درسی دوره متوسطه در کشوهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1400

10.22034/ijce.2022.241542.1191

لیلا حبیبی


تحلیل تطبیقی از رویکردها، سازوکارها و تحولات آموزش آموزگاران در ایران و چند کشور منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1400

10.22034/ijce.2022.246250.1209

حامد پاسالاری


بررسی تطبیقی تربیت در اسلام و پست‌ مدرنیسم: یک مرور نظام مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1400

10.22034/ijce.2022.274333.1291

محسن ابوئی مهریزی؛ کیومرث خطیر پاشا؛ لادن سلیمی


بررسی و تحلیل تربیت دینی در کتاب های دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1400

10.22034/ijce.2022.285594.1309

لیلا اشرفی