دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

Original Article

مرور سیستماتیک نقدها و مسائل سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

10.22034/ijce.2022.366640.1442

عباس معدن دار آرانی؛ محمود امانی طهرانی؛ شهلا سرخابی


مطالعه تطبیقی آموزش تفکر نقادانه در کتاب‌های درسی ریاضی سوم ابتدایی ژاپن و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

10.22034/ijce.2022.331774.1398

Keyvan Salehi؛ سوگل یزدان خو


بررسی تطبیقی ​​تنظیم هیجان و بهزیستی معلمان زبان انگلیسی در ایران و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

10.22034/ijce.2022.332985.1402

لعیا تهامی زرندی؛ مهری حدادنارافشان؛ پیمان سیف الدینی


مطالعه تطبیقی واسطه‌های انسان و رایانه: تاب‌آوری نفس و هوش‌های چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

10.22034/ijce.2022.338994.1407

نجمه حمزه نژادی؛ مهری حدادنارافشان؛ واله جلالی


مطالعه تطبیقی فرایند های توسعه حرفه ای مدیران مدارس ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22034/ijce.2023.330460.1396

رمضانعلی منیدری؛ مرتضی کرمی؛ محمد رضا آهنچیان؛ رضوان حسینقلی زاده


مقایسه کارورزی تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان ایران با دانشگاه‌های میسوری و هاروارد آمریکا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22034/ijce.2023.332706.1401

محمدحسن بازوبندی؛ محمد دانش؛ ابوالفضل بختیاری


تحلیل بینازبانی ساختار بلاغی ژانر نقد کتب دانشگاهی: مطالعه‌ای تطبیقی بین فارسی و انگلیسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22034/ijce.2023.355911.1429

رئوف معینی؛ نرجس بازیار


بررسی مطالعه اثربخشی آموزش به شیوه پویای همه جانبه، در بهبود مولفه های گفتاری زبان آموزان زبان انگلیسی: رویکرد روش شناختی تطبیقی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22034/ijce.2023.361770.1436

مهرنوش عبدالله زاده؛ حامد برجسته؛ رضا بی ریا


مطالعه تطبیقی نشانگرهای فراگفتمانی مورد استفاده زبان انگلیسی آموزان ایرانی و چینی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22034/ijce.2023.363732.1439

الهه صالح؛ سید عبدالمجید طباطبایی لطفی؛ امیرحسین سرکشیکیان؛ نرجس اشعری تبار


مطالعه تطبیقی شیوه های جذب و تامین معلم در ایران و مالزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22034/ijce.2023.367058.1444

خسرو نظری؛ سعید بهرامی