دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

Original Article

مطالعه تطبیقی آموزش شیمی برای پایداری در برنامه درسی دوره متوسطه در کشوهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1400

10.22034/ijce.2022.241542.1191

لیلا حبیبی


تحلیل تطبیقی از رویکردها، سازوکارها و تحولات آموزش آموزگاران در ایران و چند کشور منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1400

10.22034/ijce.2022.246250.1209

حامد پاسالاری


مرور سیستماتیک نقدها و مسائل سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

10.22034/ijce.2022.366640.1442

عباس معدن دار آرانی؛ محمود امانی طهرانی؛ شهلا سرخابی


مطالعه تطبیقی ارزیابی عملکرد معلمان در ایران، آمریکا، استرالیا وفنلاند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

10.22034/ijce.2022.326236.1383

زهرا قاسمی پیربلوطی؛ افسانه کلباسی؛ اشرف میرحیدری


مطالعه تطبیقی آموزش تفکر نقادانه در کتاب‌های درسی ریاضی سوم ابتدایی ژاپن و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

10.22034/ijce.2022.331774.1398

Keyvan Salehi؛ سوگل یزدان خو


بررسی تطبیقی ​​تنظیم هیجان و بهزیستی معلمان زبان انگلیسی در ایران و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

10.22034/ijce.2022.332985.1402

لعیا تهامی زرندی؛ مهری حدادنارافشان؛ پیمان سیف الدینی


مطالعه تطبیقی واسطه‌های انسان و رایانه: تاب‌آوری نفس و هوش‌های چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

10.22034/ijce.2022.338994.1407

نجمه حمزه نژادی؛ مهری حدادنارافشان؛ واله جلالی


مطالعه تطبیقی فرایند های توسعه حرفه ای مدیران مدارس ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22034/ijce.2023.330460.1396

رمضانعلی منیدری؛ مرتضی کرمی؛ محمد رضا آهنچیان؛ رضوان حسینقلی زاده


مقایسه کارورزی تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان ایران با دانشگاه‌های میسوری و هاروارد آمریکا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22034/ijce.2023.332706.1401

محمدحسن بازوبندی؛ محمد دانش؛ ابوالفضل بختیاری


تحلیل بینازبانی ساختار بلاغی ژانر نقد کتب دانشگاهی: مطالعه‌ای تطبیقی بین فارسی و انگلیسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22034/ijce.2023.355911.1429

رئوف معینی؛ نرجس بازیار


بررسی مطالعه اثربخشی آموزش به شیوه پویای همه جانبه، در بهبود مولفه های گفتاری زبان آموزان زبان انگلیسی: رویکرد روش شناختی تطبیقی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22034/ijce.2023.361770.1436

مهرنوش عبدالله زاده؛ حامد برجسته


مطالعه تطبیقی نشانگرهای فراگفتمانی مورد استفاده زبان انگلیسی آموزان ایرانی و چینی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22034/ijce.2023.363732.1439

الهه صالح؛ سید عبدالمجید طباطبایی لطفی؛ امیرحسین سرکشیکیان؛ نرجس اشعری تبار


مطالعه تطبیقی شیوه های جذب و تامین معلم در ایران و مالزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22034/ijce.2023.367058.1444

خسرو نظری؛ سعید بهرامی