اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عباس معدن دار

فوق دکترا در آموزش و پرورش تطبیقی دانشگاه لرستان

scholar.google.com/citations?user=xNO2rJMAAAAJ&hl=en
rie2000gmail.com
0000-0002-9431-5868

سردبیر

پرفسور گلنار مهران

فوق دکترا در آموزش و پرورش تطبیقی دانشگاه الزهرا

golnarmehranyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پرفسور کلمن پاتریک رز

دکترا در توسعه آموزشی Trinity College Dublin, School of Education

cpross2001gmail.com
0000-0003-4121-1213

پرفسورسی سی ولتر

فوق دکترا در آموزش و پرورش تطبیقی North West University, South Africa

charl.wolhuternwu.ac.za
0000-0003-4602-7113

پرفسور هنس وندروالت

دکترا در فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه نورت- وست افریقای جنوبی

hannesv290gmail.com
0000-0001-9243-5973

پرفسور رامینتاس زیلویاس

دکترا در مدیریت آموزشی Vilnius University, Lithuania

rimantas.zelvysleu.lt

اعضای هیات تحریریه

پرفسور مهران فرج الهی

فوق دکترا در آموزش و پرورش دانشگاه پیام نور

farajollahimyahoo.com

دکتر محمدرضا کرامتی

دانشیار برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

mkeramatyut.ac.ir

دکتر اکبر رهنما

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد

rahnama_akbar43yahoo.com

دکتر سعید فرح بخش

دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه لرستان

farahbakhshsyahoo.com

پرفسور ناصر شیربگی

مدیریت آموزشی استاد، دانشگاه کردستان

shirbagiuok.ac.ir
nshirbagiuok.ac.ir
08733622709
0000-0001-8770-4227

h-index: 9  

دکتر حجت صفار حیدری

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران ، بابلسر، ایران

cv.umz.ac.ir/staff_profiles/fa/89/Hojjat_Saffar_Heidari
hsheidari777gmail.com