اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عباس معدن دار

دانشیار و فوق دکترا در آموزش و پرورش تطبیقی دانشگاه لرستان

scholar.google.com/citations?user=xNO2rJMAAAAJ&hl=en
rie2000gmail.com
0000-0002-9431-5868

سردبیر

پرفسور گلنار مهران

فوق دکترا در آموزش و پرورش تطبیقی دانشگاه الزهرا

golnarmehranyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور میشل شواینفورت

استاد آموزش و پرورش تطبیقی و بین الملل دانشگاه کلاسگو

www.gla.ac.uk/schools/education/staff/micheleschweisfurth/
michele.schweisfurthglasgow.ac.uk
-
0000-0001-5511-4134

پرفسور کنیشکا بیدی

دکترا مدیریت مدیر اجرایی شورای جهانی آموزش و پرورش تطبیقی، ایالات متحده امریکا

-
executivedirectorworldcces.org
-
0000-0003-1030-1766

h-index: 7  

پرفسور کلمن پاتریک رز

دکترا در توسعه آموزشی Trinity College Dublin, School of Education

cpross2001gmail.com
0000-0003-4121-1213

پرفسورسی سی ولتر

فوق دکترا در آموزش و پرورش تطبیقی North West University, South Africa

charl.wolhuternwu.ac.za
0000-0003-4602-7113

پرفسور هنس وندروالت

دکترا در فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه نورت- وست افریقای جنوبی

hannesv290gmail.com
0000-0001-9243-5973

پرفسور رامینتاس زیلویاس

دکترا در مدیریت آموزشی Vilnius University, Lithuania

rimantas.zelvysleu.lt

دکتر ویل برهم

آموزش و پرورش تطبیقی و بین الملل دانشیار آموزش و توسعه بین المللی در IOE، دانشکده تربیت و جامعه UCL، دانشگاه کالج لندن

w.brehmucl.ac.uk
0000-0003-0748-6675

h-index: -  

اعضای هیات تحریریه

پرفسور مهران فرج الهی

فوق دکترا در آموزش و پرورش دانشگاه پیام نور

farajollahimyahoo.com

دکتر محمدرضا کرامتی

دانشیار برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

mkeramatyut.ac.ir
0000-0001-7934-5471

دکتر اکبر رهنما

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد

rahnama_akbar43yahoo.com

دکتر سعید فرح بخش

دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه لرستان

farahbakhshsyahoo.com
0000-0002-7481-6489

دکتر حجت صفار حیدری

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران ، بابلسر، ایران

cv.umz.ac.ir/staff_profiles/fa/89/Hojjat_Saffar_Heidari
hsheidari777gmail.com

پرفسور محمد حسن میرزا محمدی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه شاهد

ref.shahed.ac.ir/mirzamohamadi
mirzamohammadishahed.ac.ir
-
0000-0002-2239-9388

h-index: -