داوران

اسامی تعدادی از داوران فصنامه

Name

Affiliation

Publons

Research Gate

 پرفسور جاویر بارگوئین ریاز

     

پرفسور کالجیانا ناکیس

     

 پرفسور اسلام فتار

     

 پرفسور جوهانس وندر والت

 

https://publons.com/researcher/317314/js-van-der-walt/

 

 پرفسور کارمل سولیوان

     

پرفسور پاتریک رز کلمن

     

پرفسور کیکو ساکورای

     

پرفسور شارل ولوتر

     

 پرفسور ریمینتاس زیلویس

Vilnius University

 

https://www.researchgate.net/profile/Rimantas-Zelvys

پرفسور ایوان پوپوف

 

https://publons.com/researcher/4205497/ivan-popov/

 

پرفسور نعمت الله عزیزی

University of Kurdistan

https://publons.com/researcher/391642/nematollah-azizi/

https://www.researchgate.net/profile/Nematollah-Azizi

پرفسور ناصر شیربیگی

     

 دکتر آسیه ال مراد

     

دکتر زینب ابوالفضلی

Kosar University of Bojnord

https://publons.com/researcher/2244377/zainab-abolfazli/

https://www.researchgate.net/profile/Zainab-Abolfazli-2

 دکتر مهری اعزازی

     

دکتر نجمه احمدآبادی آرانی  

     

 دکتر محبوبه تقی زاده

Iran University of Science and Technology

https://publons.com/researcher/3273888/mahboubeh-taghizadeh/

https://www.researchgate.net/profile/Mahboubeh-Taghizadeh

 دکتر مهتاب پور آتشی

     

 دکتر معصومه پور رجب

University of Malaya

https://publons.com/researcher/1738858/masoumeh-pourrajab/

https://www.researchgate.net/profile/Masoumeh-Pourrajab

 دکتر زهرا رشیدی

Kermanshah University of Medical Sciences

https://publons.com/researcher/3276432/zahra-rashidi/

https://www.researchgate.net/profile/Zahra-Rashidi-6

 دکتر رکسانا رشیدپور

     

 دکتر افسانه عبدلی

Lorestan University

 

https://www.researchgate.net/profile/Afsaneh-Abdoli

دکتر فاطمه عجم

 

https://publons.com/researcher/4043909/fatima-ajam/

 

دکتر شهلا سرخابی

     

 دکتر فاطمه رمضانی

University College of Nabi Akram

https://publons.com/researcher/2644964/fatemeh-ramezani/

 

دکتر لیدا کاکیا

     

 دکتر مرجان کیان

     

دکتر مریم کیان

     

 دکتر زهره متقی

Islamic Azad University Tehran Science and Research Branch

 

https://www.researchgate.net/profile/Zahra-Motaghi

 دکتر سمیه فریدونی

     

 دکتر مهشید موسوی

     

دکتر پری موسی پور میاندهی

     

 دکتر مریم شاه محمدی

Shahid Rajaee University

 

https://www.researchgate.net/profile/Maryam-Shahmohammadi-2

 دکتر محمد امینی

Fanap Research Center

https://publons.com/researcher/4217075/mohammad-amini/

https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Amini-7

 دکتر مرتضی کرمی

Animal Science Research Institute of Iran (ASRI)

https://publons.com/researcher/2799454/morteza-karami/

https://www.researchgate.net/profile/Morteza-Karami-3

دکتر محمد رضا کرامتی

Tehran University of Medical Sciences

https://publons.com/researcher/1328591/mohammad-reza-keramati/

https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Reza-Keramati

 دکتر اکبر رهنما

     

 دکتر سعید فرح بخش

Lorestan University

 

https://www.researchgate.net/profile/Saeid_Farahbakhsh

دکتر محمد حسین میرزامحمدی

University of Tehran

https://publons.com/researcher/1475995/mohammad-hossein-mohammadi/

 

دکتر رضا محمدی

University of Tabriz

https://publons.com/researcher/1911023/reza-mohammadi/

 

 دکتر سید هادی مرجائی

     

 دکتر مجتبی مقصودی

Farhangiyan University

 

https://www.researchgate.net/profile/Mojtaba-Maghsoudi

دکتر ابوطالب ایرانمهر

Shahrood University of Technology

 

https://www.researchgate.net/profile/Abutaleb-Iranmehr

 دکتر علیرضا رحیمی

Hamadan University of Medical Sciences

https://publons.com/researcher/2048758/alireza-rahimi/

 

 دکتر غلامرضا ذاکر صالحی

 

https://publons.com/researcher/4524396/gholamreza-salehi/

 

 دکتر محمد آرمند

     

 دکتر حجت صفار حیدری

University of Mazandaran

   

 دکتر ابوالفضل بختیاری

     

 دکتر رضا جعفری هرندی

     

 دکتر حمید رحیمی

Isfahan University of Medical Sciences

https://publons.com/researcher/1962747/hamid-rahimi/

https://www.researchgate.net/profile/Hamid-Rahimi-3

 دکتر جعفر جهانی

Shiraz University

https://publons.com/researcher/1820363/jafar-jahani/

 

 دکتر سید احمد مدنی

     

 دکتر محمود رضا مرادیان

Lorestan University

 

https://www.researchgate.net/profile/Mahmood-Moradian

 دکتر یوسف مهدوی نسب

     

 دکتر اکبر صالحی

     

 دکتر کیوان صالحی

University of Tehran

https://publons.com/researcher/1701528/keyvan-salehi/

https://www.researchgate.net/profile/Keyvan-Salehi-2

 دکتر حسین چهارباشلو

     

 دکتر مرتضی سمیعی زفرقندی

     

دکتر اصغر سلطانی

Shahid Bahonar University of Kerman

https://publons.com/researcher/1871750/asghar-soltani/

https://www.researchgate.net/profile/Asghar-Soltani

 دکتر مجید رعنائی

     

دکتر رسول حیدری

Aalborg University

https://publons.com/researcher/3465605/rasool-heydari/

https://www.researchgate.net/profile/Rasool-Heydari

 دکتر مهدی شاهین

     

 دکتر حسین داوری

Semnan University of Medical Sciences

https://publons.com/researcher/1895534/hossein-davari/

 

 دکتر ابوسعید داورپناه

     

 دکتر محسن شاکری

Babol Noshirvani University of Technology

https://publons.com/researcher/1369477/mohsen-shakeri/

https://www.researchgate.net/profile/Mohsen-Shakeri

 دکتر داوود میرزائی فر

     

 دکتر احسان گرائی

     

 دکتر مجید خاری آرانی