تحلیل تطبیقی از رویکردها، سازوکارها و تحولات آموزش آموزگاران در ایران و چند کشور منتخب

Document Type : Original Article

Authors

1 بستک

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان

3 کروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان

10.22034/ijce.2022.246250.1209

Abstract

چکیده: این مقاله نتیجه یک مطالعه تطبیقی است که در آن رویکردها، سازوکارها و همچنین پیشرقتهای کسب شده در زمینه آموزش آموزگاران ارائه شده است. این مطالعه بازتابی از ویژگیهای سیستم آموزش آموزگاران در کشورهای فنلاند، انگلستان، ژاپن و ایران است که در آن پرورش آموزگاران آینده و برنامه‌های آموزشی پیش از خدمت و ضمن خدمت آنان و همینطور مباحث مربوط به سیاست‌ها (ارزش‌ها و دیدگاه‌ها)، رهبری، برنامه‌های درسی و آموزشی (یاددهی- یادگیری) را پوشش می‌دهد. نتایج این مطالعه نشان داد که با وجود این که از نظر شکلی و ساختاری برنامه‌های آموزشی – کارورزی در آموزش آموزگاران، بین ایران و سه کشور مورد مطالعه شباهت‌های زیادی وجود دارد اما در روند پذیرش، شرایط موردنیاز برای شایستگی‌های مرتبط با عملکرد حرفه‌ای آموزگاران، برنامه‌های آمادگی آموزگاران (بسترهای سیاستی، روندهای اجرایی)، و ماهیت برنامه‌های آموزش ضمن خدمت و همچنین نحوه‌ اجرا، ماهیت و محتوای برنامه‌های مربوط به آموزش آموزگاران بین کشورهای گزینش شده تفاوت‌های زیادی وجود دارد. نتایج این مطالعه نشان داد که اساسی ترین تفاوت در آموزش آموزگاران ایران و کشورهای مورد نظر، چالشهای مرتبط با‌ یادگیری‌های پژوهش محور در راهبردهای تخصصی وپداگوژیکی و نقش پژوهش و نگاه علمی در توسعه حرفه‌ای آموزگاران پیش از خدمت در دانشکده‌های علوم آموزشی است.

Keywords


Article Title [Persian]

تحلیل تطبیقی از رویکردها، سازوکارها و تحولات آموزش آموزگاران در ایران و چند کشور منتخب

Author [Persian]

  • حامد پاسالاری 1
1 بستک

Keywords [Persian]

  • آموزش آموزگارن
  • پژوهش تطبیقی
  • دانشگاه فرهنگیان

Articles in Press, Accepted Manuscript
Available Online from 11 March 2022
  • Receive Date: 01 September 2020
  • Revise Date: 05 February 2021
  • Accept Date: 09 March 2022
  • First Publish Date: 11 March 2022