نمایه شدن فصلنامه ایرانی آموزش و پرورش تطبیقی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 مقالات  فصلنامه  ایرانی آموزش و پرورش تطبیقی ( Iranian  Journal of Comparative Education) از  شماره اول سال 2018  در پایگاه استنادی علوم  جهان اسلام (ISC) نمایه شد.