Comparative study of financial literacy curriculum in formal public education of Australia, South Africa and the United States and providing recommendations for Iranian curriculum planners

Document Type : Original Article

Author

مدرس گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی اصفهان

10.22034/ijce.2022.277565.1295

Abstract

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی برنامه درسی سواد مالی در دوره آموزش عمومی کشورهای آمریکا، استرالیا، چک،پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی برنامه درسی سواد مالی در دوره آموزش عمومی رسمی استرالیا، آفریقای جنوبی و آمریکا انجام گردیده است. واحد مشاهده و تحلیل، کلان (کشورها) و استراتژی انتخاب "استراتژی نظام‌های اجتماعی مشابه؛ بروندادهای آموزشی مشابه" می‌باشد. داده‌ها به شیوه اسنادی از منابع اطلاعاتی مرتبط با سواد مالی طی دو دهه گذشته (2000-2021)، گردآوری گردید. سپس به‌منظور تطبیق داده‌ها از الگوی جرج بردی (1964) بهره گرفته شد. روایی پژوهش از طریق سه‌سویه‌سـازی تأمین گردید. یافته‌های پژوهش نشانگر وجوه تشابه میان کشورهای منتخب در اهداف سواد مالی و تدوین استانداردهای سواد مالی می‌باشد. بهره‌گیری از رویکرد تلفیق در تدوین محتوا و شیوه‌های ارزشیابی فعالیت-محور و فراگیر-محور مورد تأکید است. برنامه درسی رسمی به‌مثابه وجه تشابه برنامه های آموزشی بشمار می‌رود. اشاره صریح استرالیا به بعد ارزشی اهداف، ارائه سواد مالی به‌مثابه واحد درسی مجزا در آمریکا، درگیر نمودن والدین در حوزه آموزش در استرالیا و بهره‌گیری از رویکرد پیمانه‌ای در آمریکا، از وجوه تفاوت برنامه درسی سواد مالی در کشورهای منتخب است. در حوزه ارزشیابی، عدم مشارکت آفریقای جنوبی در آزمون‌های پیزا و تدوین استانداردهای محلی و بین-المللی در آمریکا، از دیگر وجوه افتراق کشورهای منتخب می‌باشد. لذا، پیشنهادهایی مبنی بر تهیه، تدوین و تصویب اهداف برنامه درسی سواد مالی در ابعاد شناختی، نگرشی، مهارتی و ارزشی و تدارک مقدمات برای بهره‌گیری از رویکرد تلفیقی در برنامه درسی سواد مالی، ارائه می‌گردد.

Keywords


Article Title [Persian]

مطالعه تطبیقی برنامه درسی سواد مالی در آموزش عمومی رسمی استرالیا، آفریقای جنوبی و آمریکا: توصیه‌هایی برای برنامه‌ریزان درسی ایران

Author [Persian]

  • نفیسه عباسپور اصفهانی
دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس مدرس دانشگاه فرهنگیان
Abstract [Persian]

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی برنامه درسی سواد مالی در دوره آموزش عمومی کشورهای آمریکا، استرالیا، چک، ارمنستان و آفریقای جنوبی، درصدد مقایسه ابعاد برنامه درسی کشورهای فوق طی دو دهه اخیر و دلالت‌های آن برای ایران، انجام شده است. داده‌های مورد نیاز به‌منظور پاسخگویی به پرسش‌های پژوهشی از طریق پایگاه‌های اینترنتی؛ سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، شبکه بین‌المللی آموزش مالی، سایت‌های آموزش و پرورش کشورهای منتخب و اسناد مرتبط گردآوری شده است. ابتدا، داده‌های مورد نیاز در مورد تجربیات کشورهای فوق به شیوه اسنادپژوهی از منابع معتبر گردآوری و سپس مطابق با الگوی بردی به توصیف و تفسیر اطلاعات پرداخته و در مرحله مجاورت، تمایزها و تشابه‌ها مطرح و در مرحله نهایی نیز اطلاعات حاصل از تفسیر و مجاورت مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش حکایت از وجوه تشابه اکثر کشورهای منتخب در اهداف حوزه سواد مالی در حیطه دانش، نگرش و مهارت دارد. در حوزه استانداردهای سواد مالی، تمامی کشورهای منتخب اقدام به تدوین استانداردهای سواد مالی در بعد ملی نموده‌اند؛ افزون بر این‌که، در آمریکا استانداردها در ابعاد محلی و بین‌المللی نیز تدوین گردیده است. در زمینه حوزه‌های موضوعی و شیوه‌های سازماندهی محتوا، رویکرد تلفیقی از طریق طیفی از موضوعات به‌ویژه ریاضیات و مطالعات اجتماعی صورت پذیرفته است. در خصوص فرصت‌های یادگیری در کشورهای منتخب بر استفاده از شیوه‌های فعالیت-محور و فراگیر-محور تأکید شده است. سرانجام، در زمینه برنامه‌ها و کانال‌های آموزش سواد مالی، علاوه بر تنوع و تعدد برنامه‌ها و کانال‌ها، می‌توان به برنامه درسی رسمی به‌مثابه وجه تشابه کشورهای منتخب اشاره نمود.

Keywords [Persian]

  • مطالعه تطبیقی
  • آموزش عمومی
  • سواد مالی

Articles in Press, Accepted Manuscript
Available Online from 11 March 2022
  • Receive Date: 22 March 2021
  • Revise Date: 02 July 2021
  • Accept Date: 09 March 2022
  • First Publish Date: 11 March 2022