اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

فصلنامه از منشور اخلاقی Cope تبعیت می‌کند.

 

وضوح نحوه رعایت مسائل اخلاقی؛ پژوهشگر موظف است همواره نحوۀ رعایت مسائل اخلاقی را در  مقالات ارسالی به طور آشکار مشخص نماید.

 

همه مقالات با نرم افزار iThenticate بررسی می شوند.

رفتارهای سوءپژوهشی

جعل داده‌ها؛ عبارت است از گزارش مطالب غیرواقعی و ارائۀ داده‌ها یا نتیجه‌های ساختگی به عنوان نتیجه‌های آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یا یافته‌های شخصی. مانند:

- ارائۀ نتیجه‌های ساختگی به عنوان نتیجه‌های آزمایش یا خروجی نرم افزار.

- جابه‌جا کردن نتیجه‌های یک بررسی با نتیجه‌های بررسی دیگر.

تحریف داده‌ها؛ منظور از تحریف داده‌ها آن است که ثبت و ارائۀ نتیجه‌های پژوهشی به نحوی باشد که مواد پژوهش، وسیله‌ها و ابزار، یا فرایند جمع‌آوری داده‌ها دستکاری شود، یا داده‌ای حذف یا تغییر یابد و نتیجۀ پژوهش در راستای اهداف خاص دنبال شود. مانند:

- ارائۀ مراحل پژوهش یا فرایندهای غیرواقعی تحلیل، برای رسیدن به نتیجه‌هایی که در مقاله داده شده است.

- دست‌کاری نتیجه‌های به دست آمده از شبیه‌سازی یا آزمایش‌های تجربی.

- حذف بخشی از داده‌ها، یا بخشی از تحلیل‌های نظری که ارائۀ آنها، نتیجه‌های به دست آمده را مورد تردید قرار می‌دهد.

- استفاده از نرم‌افزارهای مختلف برای ایجاد تغییرهای موردنظر در شکل‌ها یا نمودارها.

- دست‌کاری شرایط تحقیق برای رسیدن به نتیجه‌های دلخواه.

- خوش رنگ و آب جلوه دادن یا بزرگ‌نمایی امور کوچک با هدفِ پنهان کردن واقعیات بزرگ‌تر.

سرقت علمی؛ شامل اقتباس نزدیکِ افکار و الفاظ نویسنده دیگر، تناظر یک به یک در بیان اندیشه‌ها و شباهت‌های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده‌ها، فرآیندها، نتیجه‌ها یا کلمه‌های دیگران به خود، بدون ارجاع مناسب

  • ترجمۀ کل یا بخشی از آثار دیگران بدون کسب اجازه از مبادی ذیربط، و معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی، از مصادیق سرقت علمی است.

 اجارۀ علمی؛ منظور از اجارۀ علمی این است که پژوهشگری به جای آنکه خود به انجام پژوهش بپردازد، افرادی را برای این منظور به کار گیرد و خودش در فعالیت پژوهشی چندان تلاش نکند، سپس، بعد از تحویل کار، با دخل و تصرف اندکی در پژوهش صورت گرفته، آن را به نام خود منتشر نماید.


تعارض منافع؛مجموعه شرایطی که در آن تصمیم حرفه‌ای در مورد یک هدف اولیه (تعهد اصلی پژوهشگر به آزمودنی‌ها) تحت تأثیر یک منفعت ثانویه (مالی، اعتبار فردی، اعتبار دانشگاهی، شهرت و...) قرار می‌گیرد.

  •     نویسنده مقاله باید منافع همۀ ذینفعان را به عنوان معتمدان آنها در نظر گیرد و هرگونه تعارض منافع را که از نگاه ذینفعان مختلف پوشیده است، در متن یا ذیل مقاله، به طور شفاف اعلام نماید.
  •     نویسنده باید منابع تأمین هزینه‌های پژوهش و نگارش مقاله را به طور شفاف معرفی نماید و قرارداد میان او و حامی مالی پژوهش نباید به هیچ عنوان باعث منع اعلام تعارض منافع در مقاله باشد.

 

مسئولیت نویسندگان مقاله دربارۀ محتوای مقاله؛ تمامی نویسندگان باید مسئولیت محتوای مقاله دربارۀ نکاتِ زیر را بپذیرند:

1. صحت مطالب مندرج در مقاله.

 

2. پای‌بندی به راهنماهای اخلاق در پژوهش.

 

  •  توافق در مورد ترتیب اسامی باید براساس سهم هر یک از نویسندگان در نگارش مقاله و مشارکت خلاقانۀ آنها باشد، نه براساس جایگاه یا سوابق افراد.

 

وظایف نویسندۀ مسئول؛ نویسندۀ مسئول، کسی است که مسئولیت گروه پژوهشی و صحت کل پژوهش را می‌پذیرد؛ و همچنین، از سوی سایر نویسندگان، مسئولیت مکاتبات و پاسخ‌گویی به ابهامات و ایرادات مطرح شده در مورد مقاله، و انتقال نظرات و مکاتبات مهم به سایر نویسندگان و تنظیم روابط بین آنها را بر عهده می‌گیرد.

 

سپاسگزاری؛ نام کلیۀ افرادی که در اجرای پژوهش، مساعدتی مبذول داشته‌اند اما، معیارهای درج نام در بخش نویسندگان مقاله را ندارند، در بخش سپاسگزاری، با ذکر نوع مشارکت، آورده می‌شود.

 

  •    کسی که به چند سؤال تخصصی پژوهشگر پاسخ داده است، نباید انتظار داشته باشد جزء نویسندگان باشد، بلکه باید از او سپاسگزاری شود.
  •    اگر در هنگام مشورت با فردی، مسیر پژوهش تغییر کند و نتیجه‌های مهمی از پیشنهادهای وی به دست آید، ذکر نام او به عنوان نویسندۀ مقاله یا گزارش بلامانع است.

 

- انتساب غیرواقعی (جعلی) به مؤسسه، مرکز یا گروه آموزشی‌ای که نقشی در اصل پژوهش مربوطه یا در فعالیت حرفه‌ای فرد نویسنده ندارد، غیرمجاز است.

 

-در مقالات مستخرَج از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، به ترتیب، اسم دانشجو، استاد(ان) راهنما و استاد(ان) مشاور آورده می‌شود.

 

 -استاد راهنما یا سرپرست پژوهش در هر شرایطی باید پاسخگوی درستی و نادرستی مندرجات پژوهش باشد. خواه مستقیماً در پژوهش مشارکت داشته باشد و خواه به دلایلی قادر به نظارت دقیق بر پژوهش و انتشار نتایج آن نبوده باشد.

 

  •    اگر پژوهشگر بدون هیچ تلاشی برای اطلاع‌رسانی به استاد راهنما یا سرپرست گروه پژوهشی، مطلبی را به نام او منتشر کند، تمام مسئولیت بر دوش پژوهشگر است و پس از آن، استاد راهنما یا سرپرست گروه پژوهشی، باید ضمن اقدام قانونی، در اسرع وقت اطلاع‌رسانی نماید.