فرایند پذیرش مقالات

 

مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات در فصلنامه ایرانی آموزش و پرورش تطبیقیبه شرح زیر است:

 

 1. در صورت تکمیل بودن روند ثبت مقاله از طریق سامانه ، مقاله برای تعیین سطح علمی و میزان تناسب با محور موضوعی نشریه و درنهایت کسب اجازه برای ورود به فرآیند داوری، توسط سردبیر یا مدیر مسئول به هیئت تحریریه ارجاع داده خواهد شد.

 

 1. برگزاری جلسه هیئت تحریریه: درصورتی‌که مقالات ارجاع داده‌شده به هیئت تحریریه به حدنصاب برسد جلسه هیئت تحریریه تشکیل خواهد شد و مقالات در جلسه توسط اعضای هیئت تحریریه موردبررسی قرار می‌گیرد:
 • در مرحله اول و درصورتی‌ که نظر اعضای هیئت تحریریه مثبت باشد، برای بررسی علمی مقاله 2 داور ایرانی مشخص خواهد شد ( برای مقاله به زبان فارسی ) .
 • مقالاتی که از بدو امر به زبان انگلیسی ارسال شوند برای بررسی علمی به 3 داور ارجاع خواهند شد.
 • درصورتی‌که نظر اعضای هیئت تحریریه منفی باشد، نامه عدم پذیرش مقاله صادر می‌شود.

3. ارسال به داوری: پس از ارسال مقاله به زبان فارسی برای داوران ایرانی

 • درصورتی‌که نتیجه 2 داوری مثبت باشد، با نظارت سردبیر نظرات داوران برای نویسنده/گان ارسال خواهد شد.
 • درصورتی‌که نتیجه 1 داوری مثبت و 1 داوری منفی باشد، با نظارت هیات تحریریه نظرات داوران برای نویسنده/گان ارسال خواهد شد.
 • درصورتی‌که نتیجه 2 داوری منفی باشد، نامه عدم پذیرش مقاله صادر می‌شود.

4. اعمال نظرات داوران توسط نویسنده/ گان: نویسنده/گانی که مقالات آن‌ها در مرحله ویرایش و اصلاح فارسی قرار دارد مدت 2 هفته زمان دارند تا مطابق نظرات داوران مقاله را اصلاح و مجدداً برای نشریه ارسال کنند. قسمت‌های اصلاح‌شده باید هایلایت و به نظرات داوران پاسخ داده شود.

 

5- دریافت مقاله اصلاح‌شده برای ارسال به ارزیابی نهایی: مقاله اصلاح‌شده برای هر 2 داور ارزیابی اولیه به‌منظور ارزیابی نهایی ارسال خواهد شد.

 • درصورتی‌که اصلاحات نویسنده به ‌طور کامل مورد تأیید داوران باشد مقاله باید به زبان انگلیسی توسط نویسنده / گان ترجمه تا برای داور خارجی ( داور نهائی ) ارسال گردد.
 • درصورتی‌که برخی از اصلاحات مورد تأیید داور نهایی نباشد، مقاله دوباره به نویسنده بازگشت داده می‌شود. شایان‌ذکر است این مرحله تنها یک‌بار تکرار می‌شود. پس از انجام اصلاحات نویسنده، مجدداً مقاله برای کنترل به داور ارسال می‌شود. درصورتی‌که اصلاحات انجام‌شده در این مرحله باز هم مورد تأیید داور قرار نگیرد، مقاله جهت تعیین تکلیف به سردبیر ارجاع خواهد شد.

5.  پس از تأیید مقاله توسط داوران هیات تحریریه نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.

6. قرار گرفتن مقالات پذیرفته‌شده در فهرست مقالات آماده انتشار

7. انتشار مقاله: تمامی مقالات، پس از صفحه‌آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می‌شوند، تا درصورتی‌که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام شود.

 

 

 

نکته: 

 

 1. تمامی مکاتبات با نویسنده مسئول انجام می‌شود. پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسئول مقاله انجام می‌شود. دفتر نشریه از پاسخگویی به سایر نویسندگان همکار مقاله معذور است.

 

 1. چاپ مقاله منوط به پرداخت هزینه مقاله به حساب انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران می باشد.