اهداف و چشم انداز

فصلنامه ایرانی آموزش و پرورش تطبیقی ​​ (IJCE) پژوهش های اصیل در مورد تئوری ها، خط مش ها ، سیاست ها و رویه های جاری در نظام تعلیم و تربیت و ابعاد گوناگون آن را از منظر علومی همچون روانشناسی ، علوم تربیتی ، علوم اقتصادی و علوم اجتماعی منتشر می نماید. به عنوان یک فصلنامه مرتبط با مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش ( از مرحله آموزش پیش دبستانی تا آموزش عالی )هدف نشریه ایجاد فرصت برای محققان ایرانی جهت انتشار آثار خود در دو سطح  ملی و بین المللی با رویکرد تطبیقی است. تحقیقات تطبیقی شامل مطالعه پدیده های آموزشی از سطح خرد فردی تا سطح کلان بین قاره ای می گردد. هم چنین فصلنامه علاقمند به نشر پژوهش هایی است که بتوانند پیشرفت ها ، نوآوری ها و چالش های نظام آموزشی ایران را از منظر تطبیقی – در مقایسه با یک یا چند کشور - در معرض ارزیابی و قضاوت خوانندگان بین المللی قرار دهد. علاوه بر این فصلنامه از چاپ ونشر مقالاتی که به رشد علم آموزش و پرورش تطبیقی یاری رساند ، استقبال می نماید.