اسامی داوران فصلنامه در سال1401

اسامی داوران 

 1. پرفسور جاویر بارگوئین ریاز ( دانشگاه مادرید ، اسپانیا )
 2. پرفسور کالجیانا ناکیس ( دانشگاه کرت ، یونان )
 3. پرفسور اسلام فتار( دانشگاه کیپ تاون ، افریقای جنوبی )
 4. پرفسور جوهانس وندر والت ( دانشگاه نورث – وث ، افریقای جنوبی )
 5. پرفسور کارمل سولیوان( دانشگاه دوبلین ، ایرلند )
 6. پرفسور پاتریک رز کلمن (شگاه دوبلین ، ایرلند )
 7. پرفسور کیکو ساکورای ( دانشگاه واسادا ، ژاپن )
 8. پرفسور شارل ولوتر(دانشگاه نورث – وث ، افریقای جنوبی )
 9. پرفسور ریمینتاس زیلویس ( دانشگاه لیتوانی ، لیتوانی )
 10. پرفسور ایوان پوپوف ( دانشگاه صوفیه ، بلغارستان )
 11. پرفسور نعمت الله عزیزی( دانشگاه کردستان)
 12. پرفسور ناصر شیربگی ( دانشگاه کردستان)
 13. پرفسور گلنار مهران ( دانشگاه الزهرا)
 14. دکتر اکبر رهنما ( دانشگاه شاهد )
 15. دکتر محمد حسین میرزامحمدی( دانشگاه شاهد )
 16. دکتر محمد آرمند ( سازمان سمت)
 17. دکتر حجت صفار حیدری ( دانشگاه مازندران )
 18. دکتر محمد رضا کرامتی ( دانشگاه تهران)
 19. دکتر سعید فرح بخش ( دانشگاه لرستان )
 20. دکتر مهتاب پورآتشی ( موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی )
 21. دکتر غلامرضا ذاکر صالحی ( موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی )
 22. دکتر زهرا رشیدی ( موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی )
 23. دکتر سمیه فریدونی ( موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی )
 24. دکتر فاطمه حسینی ( موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی )
 25. دکتر سید هادی مرجائی ( موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی )
 26. دکتر علی حسینی خواه ( دانشگاه خوارزمی )
 27. دکتر محبوبه تقی زاده ( دانشگاه علم و صنعت )
 28. دکتر فاطمه عجم ( دانشگاه فرهنگیان )
 29. دکتر مهری اعزازی ( دانشگاه فرهنگیان )
 30. دکتر پری موسی پور میاندهی ( دانشگاه فرهنگیان )
 31. دکتر مجید خاری ( دانشگاه فرهنگیان )
 32. دکتر آسیه ال مراد ( دانشگاه آزاد اسلامی )
 33. دکتر مریم کیان ( دانشگاه یزد )
 34. دکتر محمد امینی( دانشگاه کاشان)
 35. دکتر زینب ابوالفضلی( دانشگاه آزاد اسلامی )
 36. دکتر نجمه احمدآبادی آرانی (وزارت آموزش وپرورش )
 37. دکتر معصومه پور رجب (وزارت آموزش وپرورش )
 38. دکتر رکسانا رشیدپور(وزارت آموزش وپرورش )
 39. دکتر افسانه عبدلی ( دانشگاه لرستان )
 40. دکتر فاطمه رمضانی( دانشگاه لرستان )
 41. دکتر مرجان کیان ( دانشگاه خوارزمی )
 42. دکتر زهره متقی(وزارت آموزش وپرورش )
 43. دکتر مریم شاه محمدی( سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی )
 44. دکتر مرتضی کرمی( دانشگاه فردوسی )
 45. دکتر رضا محمدی( سازمان سنجش آموزش کشور )
 46. دکتر شهلا سرخابی(وزارت آموزش وپرورش )
 47. دکتر مهدی شاهین( دانشگاه لرستان )
 48. دکتر مجتبی مقصودی( دانشگاه فرهنگیان )
 49. دکتر ابوطالب ایرانمهر( دانشگاه فنی و حرفه ای شاهرود )
 50. دکتر علیرضا رحیمی( دانشگاه المصطفی )
 51. دکتر ابوالفضل بختیاری( دانشگاه فرهنگیان )
 52. دکتر رضا جعفری هرندی( دانشگاه قم )
 53. دکتر حمید رحیمی ( دانشگاه کاشان )
 54. دکتر جعفر جهانی ( دانشگاه شیراز )
 55. دکتر سید احمد مدنی( دانشگاه کاشان )
 56. دکتر محمود رضا مرادیان( دانشگاه لرستان )
 57. دکتر یوسف مهدوی نسب( دانشگاه خوارزمی )
 58. دکتر اکبر صالحی( دانشگاه خوارزمی )
 59. دکتر کیوان صالحی (دانشگاه خوارزمی )
 60. دکتر حسین چهارباشلو( دانشگاه خوارزمی )
 61. دکتر مرتضی سمیعی زفرقندی ( سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی )
 62. دکتر اصغر سلطانی ( دانشگاه باهنر کرمان )
 63. دکتر مجید رعنائی (وزارت آموزش وپرورش )
 64. دکتر رسول حیدری ( دانشگاه لرستان )
 65. دکتر حسین داوری ( دانشگاه دامغان)
 66. دکتر ابوسعید داورپناه ( دانشگاه سیستان و بلوچستان )
 67. دکتر محسن شاکری( دانشگاه یزد)
 68. دکتر داوود میرزائی فر( دانشگاه لرستان )
 69. دکتر احسان گرائی( دانشگاه لرستان )
 70. دکتر لیدا کاکیا (وزارت آموزش وپرورش )
 71. دکتر مهشید موسوی(وزارت آموزش وپرورش )
 72. آقای دکتر ابوالفضل بختیاری( دانشگاه فرهنگیان )
 73. آقای دکتر بهروز مهرام ( دانشگاه فردوسی مشهد )
 74. آقای دکتر مرتضی کرمی ( دانشگاه فردوسی مشهد )