اسامی داوران فصلنامه در سال ۱۳۹۹

 

 1. پرفسور جاویر بارگوئین ریاز
 2. پرفسور کالجیانا ناکیس
 3. پرفسور اسلام فتار
 4. پرفسور جوهانس وندر والت
 5. پرفسور کارمل سولیوان
 6. پرفسور پاتریک رز کلمن
 7. پرفسور کیکو ساکورای
 8. پرفسور شارل ولوتر
 9. پرفسور ریمینتاس زیلویس
 10. پرفسور ایوان پوپوف
 11. پرفسور نعمت الله عزیزی
 12. پرفسور ناصر شیربیگی
 13. دکتر آسیه ال مراد
 14. دکتر زینب ابوالفضلی
 15. دکتر مهری اعزازی
 16. دکتر نجمه احمدآبادی آرانی
 17. دکتر محبوبه تقی زاده
 18. دکتر مهتاب پور آتشی
 19. دکتر معصومه پور رجب
 20. دکتر زهرا رشیدی
 21. دکتر رکسانا رشیدپور
 22. دکتر افسانه عبدلی
 23. دکتر فاطمه عجم
 24. دکتر شهلا سرخابی
 25. دکتر فاطمه رمضانی
 26. دکتر لیدا کاکیا
 27. دکتر مرجان کیان
 28. دکتر مریم کیان
 29. دکتر زهره متقی
 30. دکتر سمیه فریدونی
 31. دکتر مهشید موسوی
 32. دکتر پری موسی پور میاندهی
 33. دکتر مریم شاه محمدی
 34. دکتر محمد امینی
 35. دکتر مرتضی کرمی
 36. دکتر محمد رضا کرامتی
 37. دکتر اکبر رهنما
 38. دکتر سعید فرح بخش
 39. دکتر محمد حسین میرزامحمدی
 40. دکتر رضا محمدی
 41. دکتر سید هادی مرجائی
 42. دکتر مجتبی مقصودی
 43. دکتر ابوطالب ایرانمهر
 44. دکتر علیرضا رحیمی
 45. دکتر غلامرضا ذاکر صالحی
 46. دکتر محمد آرمند
 47. دکتر حجت صفار حیدری
 48. دکتر ابوالفضل بختیاری
 49. دکتر رضا جعفری هرندی
 50. دکتر حمید رحیمی
 51. دکتر جعفر جهانی
 52. دکتر سید احمد مدنی
 53. دکتر محمود رضا مرادیان
 54. دکتر یوسف مهدوی نسب
 55. دکتر اکبر صالحی
 56. دکتر کیوان صالحی
 57. دکتر حسین چهارباشلو
 58. دکتر مرتضی سمیعی زفرقندی
 59. دکتر اصغر سلطانی
 60. دکتر مجید رعنائی
 61. دکتر رسول حیدری
 62. دکتر مهدی شاهین
 63. دکتر حسین داوری
 64. دکتر ابوسعید داورپناه
 65. دکتر محسن شاکری
 66. دکتر داوود میرزائی فر
 67. دکتر احسان گرائی
 68. دکتر مجید خاری آرانی