هزینه

 بنا به مصوبه هیات مدیره انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران ، کلیه نویسندگان باید در مرحله بارگذاری مقاله ( چه به زبان فارسی یا انگلیسی ) مبلغ 100 هزار تومان بابت حق داوری به حساب انجمن در بانک تجارت و به شماره 333063352 یا به شماره کارت 16 رقمی  5859837000085239 یا شماره شبا IR600180000000000333063352 واریز و تصویر فیش واریزی را از طریق سامانه نشریه بارگذاری و ارسال نمایند. در صورت عدم واریز ، مراحل ثبت نام و دریافت فایل مقاله قابل ادامه نبوده و نشریه قادر به دریافت فایل مقاله نخواهد بود.

با عنایت به بند 2 آیبن نامه تعیین هزینه پذیرش مقاله در نشریات علمی با دسترسی باز وزارت عتف و نامه شماره 40879 مورخه 1401/02/24 معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، کلیه نویسندگان باید مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان ( 15000000 ریال) بابت هزینه پذیرش مقاله به حساب انجمن در بانک تجارت از طریق یکی از شماره های بانکی فوق الاشاره واریز نمایند. در صورت عدم واریز ، نشریه از چاپ مقاله و صدور هر نامه مرتبط معذور خواهد بود.  لازم به اشاره است که مبلغ فوق الذکر - با عنایت به افزایش هزینه های نشریات - توسط وزارت عتف تعیین گردیده و هیات امناء انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران نقشی در اینخصوص ندارد.