نویسنده = معصومه خسروی مشیزی
بررسی تطبیقی برنامه‌درسی هنر دوره ابتدایی ایران و کانادا

دوره 2، شماره 3، مرداد 1398، صفحه 298-323

10.22034/ijce.2020.202208.1052

معصومه خسروی مشیزی؛ اصغر سلطانی؛ مهرانگیز علینژاد