بررسی تطبیقی برنامه‌درسی هنر دوره ابتدایی ایران و کانادا

نوع مقاله : Original Article

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 دانشیار برنامه درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 استادیار برنامه درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ایران.

چکیده

مقاله حاضر بر بنیان رهیافتی میان رشته‌ای در هنر و برنامه‌درسی تهیه شده است. هدف مقاله بررسی تطبیقی برنامه‌درسی هنر دورة ابتدایی ایران و کانادا در چهار مؤلفه‌ اهداف، محتوا، روش‌های تدریس و شیوه‌های ارزشیابی بود. روش پژوهش، تطبیقی با بهره‌گیری از رویکرد چهار مرحله‌ای بردی و انتخاب نمونه پژوهش با توجه به استراتژی «نظام‌های متفاوت، نتایج متفاوت» صورت پذیرفته است. داده‌ها با استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات موجود در پایگاه‌های رسمی دولتی، کتب و نشریات جمع‌آوری و برای تحلیل از شیوه توافق - تفاوت جان استوارت میل استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین برنامه‌درسی هنر دورة ابتدایی مدارس ایران و کانادا شباهت‌ها و تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد. شباهت‌ها بیشتر در اهداف و تفاوت‌ها عمدتاً در محتوا است. در عنصر اهداف، اگرچه هر دو کشور زمینه فرهنگیِ ملی خود را در تدوین اهداف به کار بسته‌اند، با این‌حال در کانادا، فرهنگ بومی و محلی نیز در اهداف برنامه درسی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، در کانادا بر آگاهی یافتن از احساسات درونی به‌عنوان پیش‌نیاز تولید هنر تأکید شده است. در عنصر محتوا، رقص و آموزش موسیقی در برنامه‌درسی ایران دیده نمی‌شود و در کانادا قصه‌گویی زیرمجموعة محتوای درام و نمایش است. در عنصر روش‌های تدریس، استفاده از هنرمندان در روش‌های تدریس هنر در ایران پیش‌بینی نشده است، اما در کانادا از متخصصان هنر در کنار معلمان برای تدریس استفاده می‌شود. در عنصر ارزشیابی، هدف ارزشیابی آموزش هنر در کانادا، «بهبود یادگیری» است، اما در ایران سنجش میزان «توانایی یادگیری» فراگیر مورد توجه است.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


Alberta Education. (2009). K-12 arts education curriculum consultation report, Curriculum Branch, Alberta, Canada, Available at: https://education.alberta.ca/media/482105/kto12arts_consult.pdf
 
Amini, M. (2005). Arts education in the realm of education, Tehran: AEEG Publications.  [In Persian]
 
Ayatollahi, M., Parirokh, Z., & Radpour, F. (2012). Appendix of 2nd Grade Teacher’s arts education Guidance Book, Tehran: Office of Elementary and Secondary Education Textbooks. [In Persian]
 
Bereday, G. Z. F. (1964). Comparative Method in Education, New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
 
Bozorgmanesh, A., Abdollahi, M. H. (2011). The effect of mental imagery on students' visual and verbal memory performance, Journal of Psychology, 16 (1), 3–15[In Persian]
 
Finn, V. K. (2010). Inductive method of joint agreement-difference: Procedural semantics of the JSM method. Automatic Documentation and Mathematical Linguistics, 44(2), 68-88.
 
Fowler, C. (1989). The arts are essential to education. Educational Leadership, 47(3), 60-63.
 
HajiTabar Firouzjaie, M., Maleki, H., and Ahmadi, G. (2016). Designing and validating a conceptual model for reducing the distance between the intended, implemented and experienced curriculum in the Iranian public education system. Theory and Practice in Curriculum, 4 (7), 5-30. [In Persian]
 
Supreme Council of Education. (2012). National Curriculum of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Ministry of Education. Available at: http://mebtedaei.yazdedu.ir/documents/110271/0 [In Persian]
 
Hanley, B. (1994). Canadian arts education: A critical analysis of selected elementary curricula. Canadian Journal of Education, 19(3): 197-214.
 
College Board. (2011). International arts education standards: A survey of the arts education standards and practices of fifteen countries and regions. Available at: https://www.nationalartsstandards.org/sites/default/files/College%20Board%20Research%20-%20International%20Standards_0.pdf
 
Irwin, R. L., Chalmers, F. G., Grauer, K., Kindler, A. M., & Macgregor, R. N. (1996) Arts education Policy in Canada. Arts Education Policy Review, 97(6), 15-22.
 
Keel, J. S. (1969). Herbert Read on education through art. The Journal of Aesthetic Education, 3(4), 47-58.
 
Kian, M., Mehr-Mohammadi, M., Maleki, H., & Mofidi, F. (2011). Designing and validating a desirable model of Iranian elementary education curriculum. Iranian Journal of Curriculum Studies, 6 (21), 163-123 [In Persian]
 
Manitoba Education (2011). Kindergarten to Grade 8 Visual Arts. Manitoba Curriculum Framework of Outcomes, Available at: https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/arts/docs/visual_k8.pdf
 
Mehr-Mohammadi, M., & Kian, M. (2014). The art curriculum and art teaching in education, Tehran: Samt Publications. [In Persian]
 
Ministry of Education. (2009). The arts: The Ontario curriculum (Grades 1-8). Available at: http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/arts18b09curr.pdf
 
Ministry of Education. (2006). Elementary art: A Curriculum Guide. Available at:  https://www.gov.nl.ca/eecd/files/k12_curriculum_guides_art_elementary_art_elementary_curriculum_guide.pdf
Mohammadian Dastenaie, M. (2011). Investigating the Adaptation of a newly performed arts education curriculum from teachers’ point of views, Unpublished M.A Thesis, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran [In Persian]
 
Ontario Ministry of Education and Training. (1993). The common curriculum: Grades 1–9 (working document). Toronto: Queen’s Printer for Ontario.
 
Radpour, F., Ayatollahi, M., Shapourian, F., Sharifzadeh, S. A., Marzban, H., Mahdavi, R., & Navab Safavi, M. (2012). Arts education handbook for fourth, fifth and sixth grade teachers, Tehran: Ministry of Education: Office of Elementary and Secondary Education Textbooks. [In Persian]
 
Radpour, F., Ayatollahi, M., Shapourian, F., Sharifzadeh, S. A., Marzban, H., Mahdavi, R., & Navab Safavi, M. (2017). Arts education handbook for first, second and third grade teachers, Tehran: Ministry of Education: Office of Elementary and Secondary Education Textbooks. [In Persian]
 
Saskatchewan Education. (1991). Arts education: A curriculum guide for Grade 5. Regina: Saskatchewan Education.
 
Sharafi, H. (2011). Possibility of applying the approach of integrating artistic production and concepts of empirical sciences in arts education, Journal of Educational Innovation, 10 (39), 149-119 [In Persian]
 
Soltani, A. (2014). Curriculum theory: Nature, structure, process and practice. Kerman: Kerman University Publications. [In Persian]
 
Supreme Council of Cultural Revolution. (2011). The Document of Fundamental Transformation of Iran's Education. Tehran: Ministry of Education. Available at: https://www.medu.ir/fa/news/item/663196 [In Persian]
                                                                                
UNESCO, (2006a). Road Map for Arts Education. The World Conference on Arts Education: Building Creative Capacities for the 21st Century. Lisbon. Available at: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_en.pdf
 
 
Yousefi Afarashteh, M., Sheikh Fini, A., Sultan Hossein Mozaffari, S., & Rashidi, M. (2012). The effect of effective arts education in fostering students' creativity, Journal of Educational Sciences 6 (1), 47-66 [In Persian]