دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آبان 1397، صفحه 1-190