دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، آبان 1398، صفحه 407-532 (-) 
مطالعه تطبیقی تربیت اجتماعی دردوره آموزش ابتدائی ایران و ژاپن

صفحه 452-480

10.22034/ijce.2020.105264

ملیحه ربیعی؛ ایران دخت فیاض؛ طیبه ماهروزاده؛ ابوالفضل بختیاری؛ علی خورسندی طاسکوه