دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 2805-2826