مطالعه تطبیقی واسطه‌های انسان و رایانه: تاب‌آوری نفس و هوش‌های چندگانه

نوع مقاله : Original Article

نویسندگان

استادیار، گروه زبان‌های خارجی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایرانمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401
  • تاریخ دریافت: 16 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 03 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 06 شهریور 1401