ویژگی های مراکز آموزشی شیعه در عصر تیموریان و صفویان : نگاهی تطبیقی تاریخی

نوع مقاله : Original Article

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد ، ایران

2 استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 دانشیار ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

چکیده

استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران باعث تقویت شیعه شناسی در حوزه های علمی گوناگون شد . یکی از حوزه های متاثر ، تاریخ آموزش وپرورش بود. هدف تحقیق حاضر مطالعه ویژگی های مراکز آموزشی شیعه در دوره تیموری و صفوی است. روش تحقیق ، تطبیقی با رویکردی تاریخی ، روش جمع آوری داده ها منابع اولیه وثانویه و روش تحلیل داده ها ، تحلیل محتوی پنهان است. برای جستجوی داده ها از واژگان کلیدی در پایگاه های اطلاع رسانی ایرانی و بین المللی استفاده گردید. مهمترین یافته پژوهش نشانگر آن است که در ده ویژگی بین مدارس این دو دوره تاریخی تفاوت وجود دارد. در هر دودوره تاریخی ، مهمترین منبع تامین نیازهای مالی – مادی مدارس ، سنت وقف بوده است. دیگر یافته تحقیق مبین آن است که مدارس شیعی در دوره تیموری کمتر از مدارس دوره صفوی ایدئولوژیک - محور بوده اند. هم چنین ، تنوع برنامه های درسی و فضای باز آکادمیک در مدارس شیعی دوره تیموری بیشتر ، ولی شیوه های تدریس و ارزشیابی در هر دو دوره مشابه است. با توجه به یافته ها به سیاست گزاران و برنامه ریزان آموزشی ایران پیشنهاد می گردد اولا برای رفع تنگناهای اقتصادی نظام آموزشی ، نگاهی عمیق تر به میراث تیموریان وصفویان در تامین حقوق معلم و تجهیز مدارس از طریق سنت وقف داشته باشند. ثانیا، با توجه به میراث تیموریان تلاش نمایند نقش ایدئولوژیک نظام آموزشی را کاهش دهند.    

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها

dor -

  1. Introduction

              The expansion of Shiism in Iran has followed a gradual but upward trend. This continuous process caused one of the rarest historical, social and political events to happen in Iran in the 20th century. Three decades before the end of this century, the 1979 revolution in Iran led to the establishment of a political system in which the Shia religion reached the peak of its power in such a way that for the first time after the arrival of Islam in Iran and after the passage of 14 centuries, both religious and political powers was given to the Shia clerics (Olsen, 2019). Nevertheless, the establishment of the Islamic Republic in Iran did not only have social consequences, but also had a great impact on the intellectual, scientific and educational systems. One of the effects of the Islamic revolution was the orientation of scientific discussions in academic societies. According to Cowen (2002), under the influence of the political institution's reading of the Globe, the current readings in various scientific fields - especially in the fields of humanities - found a new direction. For example, until the victory of the Islamic Revolution, the ruling reading of scientific topics in the fields of humanities was generally focused on examining Western theories and ideologies. With the establishment of the new regime, the new intellectual reading was directed to examine the perspective of Islam - as an alternative ideology. In this way, many faculty members of universities - as well as various researchers - tried to investigate and analyze their favorite topics from the perspective of Islam - and especially Shiism. Thus, during the last four decades, hundreds of scientific conferences, meetings and lectures were held and dozens of books and articles were published in Iran, whose purpose was to investigate a scientific or social issue from the perspective of Shiism.

          One of the interdisciplinary scientific - related to the two fields of history and educational sciences - which received the special attention of researchers-, was the study of the relationship between education and Shiism in Iran and the mutual relationship between the two during the past fourteen centuries. The mental premise of the researchers was that the knowledge of the causes of the victory of the Islamic revolution in Iran depends on awareness about history of Shiism and its relationship with social systems - such as the educational system - (Ayvazi, 2008). In fact, the understanding and recognition of the real causes of the role of Shiism in the Islamic Revolution of Iran - and the acquisition of political power by the clerics - depends on the knowledge of this religion in different historical periods. In this process, the Timurid and Safavid periods are very important. During the Timurid era, for the first time, political tolerance gave its followers a good opportunity to openly propagate Shiism (Ahmadkhani, 2015). The establishment of the Safavid dynasty gave Shiism a golden opportunity to grow by serving to stabilize the political system. In the interaction between the two institutions of politics and religion, Shiite schools assumed a very important role in training human resources.

         In fact, the education system has been influenced by Shiism and has influenced it. In Iran, Shiites were recognized as a religious minority for more than four centuries. Naturally, in this situation, Shia scholars tried to spread Shiism by influencing the political system and ordinary people. Also, they were not oblivious to the role of propaganda, education, and the construction and expansion of schools. In this way, on the one hand, the attraction of politicians to Shiism allowed Shiites to build many educational centers in different cities of Iran, and on the other hand, to increase their followers by teaching Shiite ideas in schools (Mirahmadi, 1984). Therefore, during the rule of the Timurid and Safavid dynasties educational centers were able to spread Shiism in the society and transform it from a "minority religion" to a "majority religion" of the Iranian people (Naseri Davoudi, 1999). In this way, there was an unbreakable relationship between Shiism and educational centers. Of course, this relationship was not hidden from the eyes of historians, although experts in educational sciences paid less attention to it. The victory of the Islamic Revolution made educational science departments interested in investigating the role of the educational system in the institutionalization of religious and political ideologies. Also, they were interested in finding out to what extent past historical experiences can help the positive interaction between the religious system and the educational system in today's Iranian society. Thus, during the last four decades, numerous researches have been conducted regarding this historical relationship, and here it is necessary to mention the findings of some of them:

            The findings of Rajabi Mandi, Khosravi, Islami & Hassan Abadi (2020) show that all types of Timurid period schools, such as private endowment schools, royal endowment schools and non-endowment schools, had a direct impact on the performance of teachers according to the way of administration and endowment conditions. Alaghmand  ,   Salehi, &  Mozaffar (2017) showed that the structure of Iran’s schools with the establishment of Dar al-Funun caused the removal of the residential part (school/room) and its change to the model (school/corridor/class). The cell around it was an educational-residence structure. Mousavi Kho & Mehman Nawaz (2018) mention disadvantages in the educational system of the Safavid era such as less attention to the specialization of sciences and prerequisite courses. Bakhshi Ostad (2016) believes that the Safavid era was the peak period of school building in Iran and the dominant religious thought in these schools was Shiism. Ahangari & Motdayn (2015) by examining the location of 12 schools in the Timurid, Safavid and Qajar periods found that there is an organic connection between the school space and urban space. Allahyari, Fayaz Anoush & Gudarzi (2015) believe that the main purpose of building schools in the Timurid period was the development of science and literature. Razanahan & Rajabi (2013) emphasize the ideological aspect of the Safavid government and point out the fundamental role of schools in the institutionalization of Shiism in Iran. The findings of Adak & Asadi (2013) indicated that many Shia scholars from Lebanon, Syria and Bahrain entered Iran at the invitation of the Safavid kings to promote Shiism. Guderzi Boroujerdi (2011) provides useful information about the content of the educational system, financing of schools and some teachers of the Timurid period. Khazaei (2009) by examining the inscriptions of schools of the Timurid period in Khorasan - eastern Iran-, found that there was an evolutionary process in the course of the architectural transformation and decoration of schools, and the use of religious subjects in the inscriptions became more popular. The findings of Hosni (2006) show that during the Safavid era, in educational centers and public places, mullahs, jurists, male and female teachers, preachers, orators and poets were responsible for educating the people. Despite the fact that these studies have emphasized the growth of schools in the Timurid and Safavid periods and their similarities and differences, but not much comparative research has been done in this regard. Therefore, the main goal of research was to investigate the Shia educational centers in the Timurid and Safavid era with a historical comparative perspective. The sub-goals of the research are:

 

  1. a) Identifying and explaining the similarities of Shia educational centers in the Timurid and Safavid eras
  2. b) Identifying and explaining the differences between Shia educational centers in the Timurid and Safavid eras

 

  1. Research Method

 

        In historical research, time is the main concept. According to historians, time is not an independent, linear and simple existence. For this reason, there is a temporal connection between the events of yesterday, today and tomorrow. Also, the goal of historical research is to gain historical consciousness to face current events (Borries 1994; Rusen 1987). In fact, as Nóvoa, & Yariv-Mashal (2003) emphasized drawing a theoretical framework for comparative historical studies - as a process that takes place with regard to the background of local history - requires attention to places, times, connections and different forces. Based on these theoretical frameworks, the present researchers are looking for a comparison of two time periods in the history of Iran education. The research method was historical comparative and documentary and hidden content analysis were used for data collection and analysis respectively. This type of analysis follows the interpretation of the content by focusing on discovering the meanings of the text (Hsieh, & Shannon 2005).

 

  1. Findings

 

          In this section, according to the analysis of data taken from primary and secondary sources, first, a historical description of the situation of Shiites in the Timurid and Safavid periods is given separately. Then the Shia educational centers and education status will be introduced. In the end, we will compare and identify the similarities and differences of educational centers in the Timurid and Safavid periods.

 

First: Shiism in the Timurid era

            The Timurid kings were of Turkish descent and at the same time heavily influenced by Iranian culture and tradition (Manz, 2007). The founder of this dynasty, Timur, introduced himself as a descendant of Genghis Khan, and following him, he tried to conquer many parts of Central Asia and India. Although with the death of Timur, a large part of the conquests fell into the hands of local rulers, but his successors were able to maintain their dominance over areas of Iran and India by establishing two dynasties, Timur and Gurkaniya (Gerasimov 1992). In any case, the Timurid era - in spite of the chaos and internal conflicts - was the period of prosperity of culture, literature, history, mathematics and astronomy in Iran. Due to loving arts of the Timurid rulers, the cities of Herat, Samarkand, Shiraz, Tabriz and Isfahan became places of gathering and movement of prominent artists and writers (Balafrej, 2019; Manz, 1997). From a religious point of view, the Timurids followed a policy of tolerance and therefore the Shiites were able to easily implement their religious customs (Lapidus, 2008). The intensification of missionary activities among the people also had a significant impact on the social life of Shias, the important consequence of which was the recognition of Shiism in Iran and the establishment of the foundation for emergence of Safavid Shia government.

 

Second: Shiism in the Safavid era

           The establishment of the Safavid government in the early 15th century (1501 AD) is a turning point in the history of Iran. This government has been mentioned as the first independent national government of Iran since the arrival of Islam until that time. In fact, Shah Ismail and his successors quickly realized that the independence and stability of a political government needs various components (Gudarzi 2008). These components included declaring allegiance to a religion that is against the religion of the majority of Muslims, converting people through force and establishing a strong educational system as an intellectual and human support. In the first step, Shiism was chosen as the formal religion. The religious idea of ​​the Safavid kings consisted of three intelligent programs: First, his genetic attribution to the 7th Imam of the Shiites; Second, the idea of ​​a “Perfect Mentor” and third, the slogan "The King is God's Shadow on the Earth" (Mousavi Kho & Mahmannavaz, 2018). In fact, the formalization of Shiism helped the Safavids to maintain their independence as much as possible against the powerful government of the Islamic world, the Ottoman Empire. This happened while the majority of Iranians were Sunnis and did not have sufficient knowledge of jurisprudence and new religious orders (Bakhshi Ostad & Rezaei, 2014; Turner, 2000). In the second step, Shah Ismail tried to change people's religion by force. Some of the Safavid wars were strongly religious. However, they found that power is not always an effective tool to achieve political goals. In the third step, they realized the necessity of cultivating manpower that are the messengers of the political and religious system. At the same time, the Shiites also had no experience of governance, except for the short-term and local government of Sarbdaran (Parhizgari, 2013). Therefore, both political and religious systems strongly felt the need to establish schools. Therefore, the establishment of the school - as the most important ideological support tool of the Safavid government - was always the focus of the Safavid sultans and Shiite scholars (Adak & Asadi, 2013). Based on this, many schools were built with the financial support of the king, the royal family, courtiers, officials and the rich. Also, in areas where the majority were Sunnis, the Safavids played an important role in promoting Shiism by building schools and sending teachers and students (Bakhshi Ostad & Rezaei, 2014; Mousavi Kho & Mehmannawaz, 2018). Anyway, one of the common features of all schools was the teaching of Shia teachings and the prohibition of teaching other Islamic sects.

 

Third: Shiite educational centers in the Timurid era

            The investigation of the political activity of Shias in Iran shows that the change in the religious orientation of the people from Sunnis to Shias has mainly occurred through the influence of factors such as politics, culture & literature, and Sufism. The arrival of the Mongols in Iran - although it was accompanied by looting and killing - and their religious tolerance created an open and free space for the display of power of different religions (Torabi Farsani & Bahadri 2011). Shia scholars took the way to enter the court (Diwan) and influence the government families. In the role of teacher and trainer of the crown prince, they influenced the future emirs and reduced their strictness towards the Shiites. Also, they tried to spread Shiism in different regions through the construction of schools. In the meantime, the endowment as an Islamic tradition greatly contributed to the goals of the Shiites. Endowment of property to build mosques and schools has been popular in the Islamic world since the first century of Hijri. During the Timurid period, various social groups participated in the construction of endowment schools. For example, in addition to kings, generals, scholars and rich people, we can also mention rich women, such that in the construction of the Herat Royal School, court women offered all their ornaments and provided 100,000 dinars (Allahyari, Fayaz Anoush & Gudarzi, 2015). In this way, the Timurid period can be considered as the period of establishment of schools in which the propagation of Shiism became widespread for the first time. The characteristics of these schools in promoting Shiism can be examined from various angles. From a financial and economic point of view, Shia schools - like other schools - provided their resources through the income from the cultivation of agricultural land and also the rent of endowment shops (Rahmkhoda, 2016). From an educational point of view, mainly the devotees determined the conditions that teachers and students should have. In terms of the main goal, endowment schools were mainly interested in literary and cultural goals in addition to teaching Shia teachings. In fact, it can be said that the schools of the Timurid period, rather than being a place for the education of religious sects, were more concerned with scientific education - such as mathematics and astrology, and arts like painting and calligraphy - (Zarin Eil & Kargar Jahormi 2012).

 

 

 

Figure 1. Balaser School Hall

  Source: O'Kane, 1982

 

 

 

 

Figure 2. Entrance of Doder School

Source: O'Kane, 1982

 

 

Figure 3. Prizad School

Source: O'Kane, 1982

 

Fourth: Shiite educational centers in the Safavid era

 

          In the Safavid era, two mutually influencing factors deeply affected the educational system and caused its significant development after several centuries. The first factor goes back to the ideological political structure of the Safavid, which had firmly linked the political fate of the government to Shiite beliefs (Hafez Nia & Ghalizadeh 2007). The budgets of educational centers were provided through endowments, but the financing of Shiite schools by the Safavid government was a new and significant thing. In fact, the financing of these centers by the Safavid government was influential in determining religious and political relations and it became a factor for the growth and expansion of Shiism. The second factor refers to the emergence of a new class of Shia scholars and jurists who enjoyed unprecedented political and social influence and independence (Sami Azar, 1997). One of the most important roles played by schools was providing manpower for governmental and especially religious institutions. School graduates - based on Shia religion - studied various sciences, which caused them to further promote Shiism (Mousavi Kho & Mehmannawaz, 2018). In this context, Sultanzadeh (1985) believes that a large number of religious schools were built in different cities by scholars, local rulers and sultans. Therefore, in this era, the construction of a set of religious educational institutions for training of the young generation, training of teachers, and Shia preachers increased greatly (Sami Azar, 1997). There were different professors and students. Also, during the Safavid era, emphasis on the role of educational sanctuaries of schools was given more attention. For example, during the Timurid era, the construction of mausoleums and mosques in schools was very common, but during the Safavid era, the construction of mausoleums and mosques in school spaces was suddenly stopped (Javari, 2001).

         The educational centers of the Safavid era - like the previous periods - started with home school education. In the home school, children were usually taught to read the Quran, pray, religious rules, arithmetic, and the basics of the Arabic language (Chardin, 1971). However, home school curricula can be considered a combination of religious and scientific education. Religious education mainly taught students the practical rules of prayer, fasting, bathing and other rules with an emphasis on Shia jurisprudence. In schools, which can be considered equivalent to today's colleges and universities, more complex and specialized educations - mainly religious- were offered to students (Durrani, 1997). In the first stage, the curriculum included learning subjects such as Arabic grammar and syntax, vocabulary, meanings, and logic. After that, students learned sciences such as interpretation of the Qur'an, kalam, rijal, jurisprudence, and hadith (Bakhshi Ostad, 2016). At the same time, sometimes powerful people and influential scholars, as well as knowledgeable people, interfered in determining the curriculum (Hosseini Ashkavari, 2009). In fact, in determining the content of school courses, the adaptation of textbooks to the Shiite religion was the main criterion, although in compliance with this criterion, teachers were free in other cases. Of course, the developments of the times were not without their impact, in such a way that the more we move away from the early years of the establishment of the Safavid dynasty, the freedom of teachers decreases. For example, sometimes the teaching of some subjects (such as philosophy) or books was prohibited by the recommendation of the king, scholars or religious leaders. Regarding school administration, it should be mentioned three levels of control and supervision: In the first level, there were founders and trustees who supervised the way of school administration in scientific, religious and economic dimensions. In the second level, there was the head of religious scholars, who had a role in selecting teachers, and in the third level, there were teachers who managed the schools (Bakhshi Ostad, 2013).

          One of the merits of the educational centers of this period was the right to choose the professor by the students. According to Tavernier (2003), students were free to choose their teacher and could study in the same school or choose their teacher in another school. Another strong point of these schools was the education of women. One of the educated women in this era is the daughter of Sheikh Ali Manshar, who was a jurist and hadith. Among the other virtuous women of the Safavid era, Hamida, the daughter of Maulana Muhammad Sharif Mohammad Ruvidashti, was one of the virtuous, scholarly and mystical women of Esfahan, who was well versed in the “Science of Men” and gave her advice to women (Riahi, 1996). Another feature of Shia schools during the Safavid period was the invitation of Shia scholars to teach in Iran. In fact, the Safavid kings invited scholars from Arab-speaking countries such as Iraq, Bahrain, and Jabal Amel (Lebanon ) to Iran in order to promote the Shia religion and implement Islamic law according to the Shia religion (Zulfiqari, Omrani, & Novdoost, 2020). With the prosperity of Shia religion in schools - especially after the period of Shah Abbas I - the writing and translation of religious texts expanded and strengthened the written heritage of Imami Shia. Another characteristic of the Safavid era was the emergence and spread of various intellectual and scientific schools and tendencies within the framework of Shiism. For example, the rule of Akhbāri' led to the gradual ban of some books and teaching materials - such as philosophy - in schools (Ahmadi, 2011). In any case, the Shiite educational system in the Safavid era also had some disadvantages. For example, innovation was not seen in the writing of books and textbooks, and teaching was mainly limited to the books of the past. Also, the teaching of some sciences - such as philosophy and mysticism - was opposed (Afrasiabpour, 2015). Non-specialization of sciences, non-observance of prerequisites and non-applicability of some subjects were other disadvantages of the Shia education system in the Safavid period.

 

 

 

 

 

Figure 4. Interior view of the Olya School in Ferdous City, East of Iran

 

 

 

Figure 5. Chahar Bagh School of Isfahan

 

 

 

Figure 6. Khan School, Shiraz

 

 

Figure 6. Entrance of Abbasqoli Khan School, Mashhad

 

Fifth: Comparison between the Timurid and Safavid periods

          In order to compare the Timurid period with the Safavid period, several cases can be mentioned. Politically, the kings and governors of both dynasties showed great interest in the establishment and expansion of schools, although their goals were not the same. The Timurids tried to show their interest in various scientific topics and education of artists, scientists, craftsmen, mathematicians and astronomers by building various schools. On the contrary, the Safavid kings had an instrumental view of schools from the very beginning and founded them solely for the promotion and expansion of Shia beliefs and the training of fanatical religious people (Edak & Asadi, 2013). For this reason, in all the endowments of schools of the Safavid period, the teaching of Shiite principles has been emphasized. From the religious aspect, the Timurid kings were not interested in creating religious unity in the lands under their territory, and the religious policy was such that no sect dominates the other (Bayat, 2013). For this reason, the Timurid court was the place of visiting scholars, Sufis, artists and poets. Of course, sometimes there were differences between the Timurid sultans. For example, the significant difference between Timur and Shahrukh was in the type of support for scholars and religious institutions. While Timur had strong relations with prominent religious scholars, Shahrukh kept his distance from them and the members of various sects generally had close relations with each other (Mohaghegh & Larijani, 2011). Therefore, the schools of the Timurid period had an open religious space and teachers and students of different sects could teach and study there. On the contrary, the Safavid kings tried hard to close Sunni schools and only gave permission to establish schools that teach Shia principles (Jafarian, 2000). Also, hiring Shia teachers and students was a priority. In this way, religiously, the atmosphere of the Safavid era schools was mostly closed, one-sided and full of prejudice.

          Economically (financially and materially), the most similarity can be seen between the two historical periods. In both dynasties, the builders of schools were mainly kings, local rulers, royal families, merchants and rich people. Also, to support the continuation of school activities, the income of agricultural land and endowment shops was allocated to schools. In addition, there was a mostly similar administrative and financial organization in both periods for running schools. This organizational-administrative structure was generally included in the endowment letter of each school. For example, all schools had founders and trustees, and the management of the school was determined for future generations. In terms of appearance, school buildings - regardless of size - followed a relatively similar pattern. Schools were generally built near the bazaar and often one of its doors opened towards them (Soltanzadeh 2017). Endowment shops belonging to the school were located next to it, and the school building included places for teaching, cells, a courtyard, a tomb and a mosque. Of course, during the Safavid era, in order to create more peace for teachers and students, they tried to make the space of schools separate from tombs and mosques.

           From a scientific point of view, there are similarities and differences between the Timurid and Safavid schools. During the Timurid period, mostly the builders and founders of schools did not interfere much in determining the curriculum, books, and the method of selecting teachers and students. On the contrary, during the Safavid era, school founders determined things in advance, mainly through endowment letters, and assigned tasks for the next generations as well. For example, the head of the Maryam Begum School in Isfahan had banned the teaching of philosophy (Adak & Asadi 2013). Also, the influence of the kings and scholars in the selection of teachers was very high, so that they easily expelled from the school a scientist who spoke against the dominant of current thought. Also, although the founders of the Shia schools of the Timurid period mainly insisted on the teachings of this religion, at the same time, they accepted the education of other scientific and religious subjects with tolerance. On the contrary, during the Safavid period, firstly due to the lack of teachers, Shiite scholars from other countries were invited to Iran. Secondly, the main goal of the schools was to strengthen and spread the Shia religion in Iran, and thirdly, the schools had the duty to train and send Shia graduates to different regions of the country instead of training scientists in various sciences. The last difference that can be observed between Timurid and Safavid period schools is the reduction of attention to intellectual sciences, increase of prejudice and the closing of the space for free thinking in Safavid schools (Table 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1: Characteristics of Shiite schools in the Timurid and Safavid periods according to different components

Component

Timurians

 

Safavian

Main purpose of school construction

Mix

 

Religious

Role of religious orientations in school construction

Less wth more variety

 

Many and limit

Role of sultans in building the school and determining the curriculum

Moderate

Intemperate

Role of endowment in school affairs

High

High

Administrative and financial structure

A lot and according to the endowment

A lot and according to the endowment

Religious diversity of teachers and students

Many and wide

 

Few and with selection

Curriculum diversity

 

A lot with emphasis on teaching all sciences

Few and limited to teaching religious subjects

Teaching methods

Lecture &Discussion

Lecture &Discussion

Educational evaluation method

 

Open and based on teachers’ opinion

Open and based on teachers’ opinion

Academic climate of schools

 

Open with tolerance

 

Complete with prejudice and rejection of the opposite views

Physical space of the school

 

Class, cell, mausoleum, mosque

Class, cell

Spread of intellectual branchs

 

Many & emergence of various sects

Less & emergence of Shia sects

Attract scientists

 

Few & limited to Timurid territory

 

Many and wide from different regions of the Middle East

Output of the educational system

 

Scientists in science, literature and mysticism

Mainly religious missionary

 

         According to the results of hidden content analysis, common and different components can be specified more precisely (Table 2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2: Similarities and differences of Shiite schools in the Timurid and Safavid periods

Component

Timurians

Safavian

Main purpose of school construction

*

Role of religious orientations in school construction

*

Role of sultans in building the school and determining the curriculum

*

Role of endowment in school affairs

*

*

Administrative and financial structure

*

*

Religious diversity of teachers and students

*

Curriculum diversity

*

Teaching methods

*

*

Educational evaluation method

*

*

Academic climate of schools

*

Physical space of the school

*

Spread of intellectual branchs

*

Attract scientists

*

Output of the educational system

*

 

           Among the fourteen components that indicate the characteristics of Shiite schools in two historical periods, only four components show similarities. Shiite schools in both the Timurid and Safavid periods are similar in dimensions such as the effective role of the endowment phenomenon in the construction and management of schools, administrative and financial structure, and teaching and evaluation methods. The change of the political system from the Timurids to the Safavids caused drastic changes in the structure of the educational system. While the Shiite schools in the Timurid period had more of a religious function by maintaining a distance from political power, in the Safavid period both religious and educational systems served to stabilize the political system.

 

  1. Conclusion

 

          After the Mongols, Shiites in Iran actively participated in the political scene. They made the weight of political and religious power heavier in the direction of Shiism in the path of reconciliation between Sunni and Shia religions. There was a tendency towards Shiism, not only among the ordinary people, but also among the royal families. During the Timurid era, the number of power institutions was in favor of the Shiites, although none of these institutions put pressure on the people to change their religion. Timurid Turkic sultans did not seek to consolidate their power through religious legitimacy. Also, they tried to establish a balance between different sects of Islam by paying relatively equal attention to religious leaders, mystics, and scholars. Based on this, the Shias were able to build the first cores of the Shia-oriented educational system in the Timurid period. The findings of this research showed that the first similarity between Shiite schools in the Timurid and Safavid periods is the positive role of political leaders in the construction and equipping of schools, although the number of schools in the Safavid period was much more than that of the Timurid period. These findings are aligned with the research results of Bakhshi Ostad 2016; Bakhshi Ostad & Ahmadi, 2013; Bakhshi Ostad & Rezaei, 2014; Manz, 1997; Lapidus, 2008; Jafarian, 2000 and Hafez Nia & Qolizadeh, 2007. Another finding of the research shows similarity of the Timurid and Safavid Shia schools in the full exploitation of the Waqf tradition. Of course, the Safavid period can be considered the height of the construction of waqf schools throughout the history of Iran. This finding has been confirmed in previous researches (Hosseini Ashkavari, 2009; Durrani, 1997; Sami Azar, 1997; Gudarzi Boroujerdi, 2011; Ahangari and Matdin, 1395; Rajabi Mandi et al., 2020; Razanhan & Rajabi, 2014; Sultanzadeh, 2008; Adak & Asadi, 2013). The findings of research indicated that in the Timurid period, the establishment of endowment schools provided the first step for the formation of a Shia-oriented educational system. The organizational/administrative and educational structure of these schools, as a model in the Safavid period, attracted the attention of politicians and religious leaders. Research of Sultanzadeh 2008, Durrani 1997; Mousavi Kho & Mohmannawaz, 2018; Allahyari, Fayaz Anoush & Gudarzi, 2015; Javari 2001; Ahmadi 2011; Hosni 2006; Tajbakhsh 1999 and Melekzadeh & Shirin Zaban Azar 2012 confirm the validity of this finding. Another important finding of the current research is that the differences between Timurid Shiite schools and Safavid schools are more than their similarities. This finding can be very important because the current political system of Iran is to a large extent an evolved form of the Safavid political system, with the difference that the both political and educational systems are more at the service of the religious system. Based on this, the current educational system of Iran, like the education system of Safavid schools, is very ideologically oriented. Naturally, in this process, knowing the effectiveness of Iran's current education system from the Safavid legacy can help educational policymakers and educational sciences researchers in analyzing and interpreting its current situation. This finding also supported Turner, 2000; Alaghmand  ,   Salehi, &  Mozaffar, 2017; Jafarian, 2000; Zulfiqari, Omrani & Novdoost, 2020; Bayat, 2013; Afrasiabpour, 2006, Gudarzi, 2008; Ayvazi 2008 and Mir Ahmadi 1984 who showed that Shiite schools in the Safavid period were mainly based on transcriptional education, uniform teaching methods and rewriting previous sources without innovation and creativity. According to these historical-comparative findings and considering the current state of Iran's educational system, it is suggested to policy makers and educational planners of this country, firstly, to solve the economic bottlenecks of the educational system, a deeper look at the legacy of the Timurids and Safavid in providing teachers' salaries and equip schools through tradition of Waqf. Secondly, considering the legacy of the Timurids, try to reduce the instrumental and ideological role of the educational system - to fit more with the necessities of life in the new millennium.

 

-

Adak, S. & Asadi, S. (2013). The establishment of schools and spread of Shiism in the Safavid era, Quarterly Journal of Moskviyeh, 8 (26), 7-32, [in Persian]
 
Afrasiabpour, A. (2006). Mysticism in the Safavid period. Religions & Mysticism, 3(8), 14-37, [in Persian]
 
Ahangari, M. and Motadayn, H. (2015). Rethinking the quality of relationship between school and city based on the analysis of sociability of schools from the Timurid period to the beginning of the 14th century, Fine Arts, Architecture & Urban Planning, 21(4), 75-86, [in Persian]
 
Ahmadi, N. (2011). About Safavid endowments, Tehran: Islamic Council, [in Persian]
 
Ahmadkhani, A. (2015). Shiism in the era of Timurids. Tehran: Katab Tara, [in Persian]
 

Alaghmand  , A.  Salehi, S. &  Mozaffar, F. (2017 ). A Comparative Study of Architecture and Content of Iran’s Schools from the Traditional Era to the Modern Era, Bagh Nazar-journal of Nazar Research Center for Art, Architecture and Urbanism,  14(49) ,5-20, http://www.bagh-sj.com/article_47427.html?lang=en

 
Allahyari, F; Fayaz Anoush, A. & Gudarzi, M. (2015). The development movement of educational institutions in the Timurid period and role of sultans and rulers in its advancement, Historical Studies of Iran & Islam, 17, 46-20, [in Persian]
 
Ayvazi, M. R. (2008). Islamic revolution and its backgrounds and roots. Tehran: Education publishing office, [in Persian]
 
Bakhshi Ostad, M., (2013). The position of school in the Safavid era, Tehran, Yasin Noor Publishing, [in Persian]
 
Bakhshi Ostad, M. (2016). Education in Safavid era schools, Growth: History Education, 18(3), 17-23, [in Persian]
 
Bakhshi Ostad, M. & Ahmadi, N. (2013). Scientific influence of schools in the Safavid era, Islamic History Research, 3(11), 7-27, [in Persian]
 
Bakhshi Ostad, M. & Rezaei, R. (2014). Role of Safavid era schools in the spread of Twelver Imami Shiism, Religions & Mysticism, 47(2), 197-216, [in Persian]
 
Balafrej, L. (2019). The Making of the Artist in Late Timurid Painting, Edinburgh Studies in Islamic Art, Edinburgh University Press Ltd, available at:  https://edinburghuniversitypress.com/pub/media/resources/9781474437455_The_Making_of_the_Artist_in_Late_Timurid_Painting_Introduction.pdf
 
Bayat, M. (2013). Speculations about the causes of the Timurids' tendency towards Shiism. Science of Shia, 11(43), 175-203, [in Persian]
 
Borries, B. V. (1994). Re-Constructing History and Moral Judgement: On Relationships between Interpretations of the Past and Perceptions of the Present’, in Carretero, M. & Voss, J.F. (eds.), Cognitive and Instructional Processes in History and the Social Sciences, London: Lawrence Erlbaum, pp.339-355
Chardin, J. (1971). Chardin’s Travelogue, translated by Mohammad Abbasi, Tehran: Amirkabir Publications, [in Persian]
 
Cowen, R. (2002) Moments of time: a comparative note, History of Education, 31:5, 413-424, DOI: 10.1080/00467600210153609
Durrani, K. (1997). History of education in Iran before and after Islam, Tehran: Samt Publications, [in Persian]
 
Gerasimov, M. (1992). Portrait of Tamerlane: Tamerlane. Age, personality, Deeds, Russia: Moscow
 
Gudarzi, H (2008). Sociological development of national identity in Iran with an emphasis on the Safavid period. Tehran: Iranian Civilization Publications, [in Persian]
 
Guderzi Boroujerdi, M. (2011). Educational system in the Timurid period. M.A Thesis, Isfahan: Isfahan University, [in Persian]
 
Hafez Nia, A. & Qolizadeh, A. (2007) Safavid government and Iranian identity. National Studies, 8(4), 4-30, [in Persian]
 
Hosseini Ashkavari, S. (2009). Isfahan endowment documents, Isfahan: Islamic Reserves Assembly, [in Persian]
 
Hosni, A. (2006). Theoretical education in the Safavid era. Journal of Human Sciences, 52, 168-153, [in Persian]
 
Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis, Qualitative Health Research, 15(9), 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687
Jafarian, R. (2000). Safaviyeh in the field of religion, culture and politics, Qom, Hozah Research Institute & University, [in Persian]
 
Javari, M. (2001). Tomb Schools, Rowaq Magazine, 5, 15-20, [in Persian]
 
Khazaei, M. (2009). Structure and role of the schools of the Timurid period in the Khorasan region. Islamic Art, 6 (11), 78-59, [in Persian]
 
Lapidus, I. M. (2008). Review of Power, Politics and Religion in Timurid Iran, Journal of Interdisciplinary History, 39 (2), 312-313, available at:  https://www.muse.jhu.edu/article/245502.
 
Manz, B.F. (1997), Military Manpower in Late Mongol and Timurid Iran, Cahiers d’Asie centrale, 3/4, available at: http://journals.openedition.org/asiecentrale/470
 
Manz, B. F. (2007). Power, Politics and Religion in Timurid Iran, Cambridge: Cambridge University Press
 
Melekzadeh, A & Shirin Zaban Azar, A. (2012). State of science and education in the Safavid period with reference to travelogues, Research History, 14(50), 19-31, [in Persian]
 
Mirahmadi, M. (1984). Religion and government in the Safavid era, Tehran: Amir Kabir, [in Persian]
 
Mohaghegh, M. & Larijani, A. (2011). Investigating the effects of Mongol and Timurid governments on the spread of mystical thoughts, Educational and Lyrical research of Persian Language & Literature, 7, 176-159, [in Persian]
 
Mousavi Kho, M. & Mehman Nawaz, M. (2018). Merits and disadvantages of the Imamiya educational system in the Safavid era with an emphasis on Riyad al-Ulama, Islamic History Studies, 10 (38), 139-160, [in Persian]
 
Naseri Davoudi, A. D (1999). Shiism in Khorasan: Timurid Era. Mashhad: Astan Qods Razavi, [in Persian]
 
Nóvoa, A. & Yariv-Mashal, T. (2003). Comparative Research in Education: A Mode of Governance or a Historical Journey?’. Comparative Education, 39(4), 423-438.
O'Kane, B. (1982). Timurid Architecture in Khorasan, translated by Ali Akhshini (2007), Mashhad: Astan Quds Razavi Publishing House, [in Persian]
 
Olsen, N.( 2019). Revolutionary Religion: Shia Islam and the Iranian Revolution, E-international Relations, Sep 3, available at: https://www.e-ir.info/2019/09/03/revolutionary-religion-shia-islam-and-the-iranian-revolution/.
Parhizgari, S. (2013). Role of government of Khorasan chieftains in the expansion of Shiism and Islamic civilization, History of Islamic Culture & Civilization, 4 (13), 3-50, [in Persian]
 
Rahmkhoda, R. (2016). Review of the scientific and cultural achievements of Timurid Shahrukh, Kharazmi Chronicle, 4(12), 99-116, [in Persian]
 
Rajabi Mandi, J., Khosravi, H., Islami, S., Hassanabadi, A. (2019). Indicators and educational policies of the Timurid educational complex in Greater Khorasan with the approach of reading inscriptions, Islamic Art, 16(38) 140-121, [in Persian]
 
Razanhan, M.H. & Rajabi, A. (2014). The role of economic, social, cultural factors and the Shia religion in the urban structure of Iran in the Safavid period, Tarikh Nou Quarterly, 4(9), 4-18, [in Persian]
 
Riahi, M. H. (1996). Famous women of Isfahan, Isfahan: General Directorate of Islamic Guidance of Isfahan province, [in Persian]
 
Rusen, Jörn (1987). The Didactics of History in West Germany: Towards a New Self-consciousness in Historical Studies’. History and Theory, 26(3), 275-286
Sami Azar, A. D (1997). History of School Developments in Iran, Tehran: Publications of School Modernization, Development and Equipping Organization, [in Persian]
 
Sultanzadeh, H. (1985). History of Iran's Schools, Tehran, Aghah Publications, [in Persian]
 
Sultanzadeh, H. (2008). Schools in Iranian architecture (Islamic period), Tehran: Samt, [in Persian]
 
Tajbakhsh, A. (1999). Safavid history: art and craft, literature, science and organization, Shiraz: Navid Shiraz, [in Persian]
 
Tavernier, J. B. (2003). Travelogue, translated by Abu Tarab Nouri, Tehran: Nilufar, [in Persian]
 
Torabi Farsani, S. & Bahadri, A. (2011). The religious policy of the Mongols and Ilkhans in Iran. Journal of Moskviyeh, 6(18), 108-125, [in Persian]
 
Turner, C. (2000). Islam without Allah: The Rise of Rreligious Externalism in Safavid Iran, Curzon Press. Britain
 
Zarin Eil, M. & Kargar Jahormi, V. (2012). Iranian painting during the Timurid period (the golden age of Iranian painting), New History, 4, 176-143, [in Persian]
 
Zulfiqari, M.; Omrani, A. & Novdoost, R. (2020). A comparative study of the capitals of the clergy in the Safavid and Qajar periods (using Bourdieu's theory), Iranian Political Sociology, 4(12), 115-141, [in Persian]
دوره 5، شماره 4
دی 1401
صفحه 2126-2145
  • تاریخ دریافت: 30 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 23 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 18 اسفند 1400