دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، دی 1401، صفحه 2080-2227 
بررسی تطبیقی توسعه آموزش عالی در افغانستان، ایران و ترکیه

صفحه 2164-2182

10.22034/ijce.2022.326825.1386

خلیل احمد کانجو؛ محمود حقانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ سید رضا نظری هاشمی