دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، تیر 1401 

Original Article

بررسی تطبیقی تربیت دراسلام و پست‌ مدرنیسم: یک مرور نظام مند

صفحه 1967-1985

10.22034/ijce.2022.153591

محسن ابوئی مهریزی؛ کیومرث خطیر پاشا؛ لادن سلیمی


تحلیل تطبیقی تاریخی از وضعیت آموزش در دوره تیموریان ایران با توجه به محتوی منشات

صفحه 1986-2002

10.22034/ijce.2022.256605.1237

محمدرضا بختیاری نیازآبادی؛ حسین خسروی؛ سهراب اسلامی؛ ابوالفضل حسن آبادی