دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، دی 1400 
مقایسه قراردادهای بیمه آموزشی در نظام حقوقی انگلیس و ایران

صفحه 1665-1681

10.22034/ijce.2022.267153.1273

عزت اله گنج خانلو؛ محمد مهدی عزیزالهی؛ حسین رضا گندمکار