مطالعه تطبیقی برنامه درسی شیمی برای پایداری در دوره متوسطه کشورهای منتخب

نوع مقاله : Original Article

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف مقاله ، مقایسه برنامه درسی " آموزش شیمی برای  پایداری " در مدارس ایالات متحده آمریکا، فنلاند، چین، نیجریه و ایران است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کیفی، از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیر آزمایشی، از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از جهت روش، تطبیقی می باشد . با استفاده از رویکرد چهار مرحله ای جورج بردی ، شباهت ها و تفاوت های عناصر اصلی برنامه درسی - منطق، هدف، محتوا، روش‌های یاددهی-یادگیری و شیوه های ارزشیابی - آموزش شیمی برای  پایداری در کشورهای مورد مطالعه ارائه شد. برای انتخاب کشورها، از استراتژی " نظام های اجتماعی متفاوت، برون داد های آموزشی متفاوت " استفاده شد.  یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شباهت‌ها بیشتر در ارتباط با دو عنصر منطق و اهداف و تفاوت‌ها عمدتا متوجه دو عنصر محتوا و روش‌های یاددهی-یادگیری است. در دو عنصر منطق و اهداف آموزشی ، وجه مشترک پنج کشورمرتبط سازی مباحث علم شیمی به مسائل اخلاقی و اجتماعی و جلوگیری از آلوده سازی آب و هوا است. عمده ترین تفاوت بین کشورها ، آزادی معلمان در انتخاب محتوا و روش‌ تدریس شیم

کلیدواژه‌ها

dor -

-

Alake, M. (2013). Green Chemistry: Senior School Student’s Awareness and Practice in Southern Nigeria. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). 2 (7): 1367-1381.
 
Badrian, E; Honarparvar, B. & Naseri Azar, A. (2011). Designing and validating the field-based chemistry education model based on technology Information and communication, Educational Innovations, 36(9), 101-135
 
Bedgood ,D.(2008). Chemistry in Australia. Chemistry Education Research & Practice, 75(11), 22–23.
 
Burmeister, M.Schmidt, S., & Eilks, I. (2013). German chemistry teachers ‘understanding of sustainability and education for sustainable development - An interview case study, Chemistry Education Research and Practice, 14(2):169−176.
 
 
De Goes, LF. Chen X, Nogueira, KS. Fernandez, C .,& Eilks, I. (2018). Building bridges across disciplines for transformative education and a sustainable future: Evidence of Sustainable Development Education in Brazilian Secondary School Chemistry Textbooks. Aachen: Shaker Verlag. Available at https://www.researchgate.net/
 
Erdogan, N., Stuessy, C. (2015). Modelling Successful STEM High Schools in the United States: An Ecology Framework. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology. 3(1): 77-92.
 
Eilks, I.,& Hofstein, A. (2014). Combining the question of the relevance of science education with the idea of education for sustainable development. Research and Education for Sustainable Development, 3-14.
Egdami, S. (2016). Investigating the components of sustainable development education in the experimental science textbooks of the first year of high school by Shannon entropy method , M.A. Thesis , Faculty of Literature and Humanities, Tarbiat Dabir Shahid Rajaee University, Tehran, Iran, [in Persian]
&nbs