دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، دی 1401، صفحه 2228-2370