مطالعه تطبیقی رویکردهای" های اسکوپ" ، رجیو امیلیا و والدروف : ارائه رهنمودهایی برای تربیت و پرورش مربیان دوره پیش از دبستان در ایران

نوع مقاله : Original Article

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ، مطالعه تطبیقی رویکردهای "های اسکوپ" ، رجیو امیلیا و والدروف ، بمنظور ارائه رهنمودهایی برای تربیت مربیان دوره پیش از دبستان در ایران است. پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی و کاربردی است که به روش تطبیقی انجام شده است.جامعه آماری شامل پیشینه ی پژوهش های مرتبط و الگوهای مطرح در کشورهای آمریکا ، ایتالیا و آلمان می باشد. تحلیل داده ها و ارائه نتایج با استفاده از دو روش مقایسه ای جورج بردی و رویکرد توافق و تفاوت جان استوارت میل صورت پذیرفت.یا فته های حاصل از پژوهش نشان داد ، از نظر وجوه شباهت می توان چنین استنباط کرد که هر سه رویکرد به رشدتوالی و تکالیف رشدی کودک ، نقش بی بدیل مربی بعنوان مرجعیت و راهنما و تسهیل کننده ، مبانی و اصول روش های روان شناسی و فلسفه کودک ، جنبه های جسمانی ، روانی و عاطفی کودک و اصول و نظریه های معروف یادگیری توجه دارند . از نظر وجوه تفاوت در رویکرد "های اسکوپ" مولفه های، نیازهای ویژه کودک ، آموزش دیالکتیکی ، مربی فنی و آموزش معکوس . دررویکرد رجیو امیلیا ، مولفه های چندفرهنگی ، موقعیت آموزشی فنی ، ارزش های ضمنی . در رویکرد والدروف ، یکپارچگی موضوعات درسی ، روش هنرمندانه بازی تخیلی ، کلاس درس با مواد طبیعی و مدیریت علمی و مربیان تربیت شده ، شناسایی شد . بنابراین با استفاده از یافته های پژوهش حاضر میتواند راهنمای خوبی برای متخصصان، مجریان و تصمیم گیرندگان حوزه آموزش وپرورش پیش دبستان باشد چراکه در این تحقیق بسیاری از ویژگی ها و مولقه های یک مدل تربیتی اثربخش در دوره پیش از دبستان، شناسایی شده است.تا برنامه ریزان درسی و تربیتی در جهت بصیرت به اصول ، اهداف، محتوا، روش‌ها و نحوه ارزشیابی برنامه درسی تربیت مربیان کودکان پیش از دبستان استفاده به عمل آورند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401
  • تاریخ دریافت: 17 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 15 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 27 آبان 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 27 آبان 1401