دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 2371-2545 
مطالعه تطبیقی فرایندهای توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس در ایران و انگلیس

صفحه 2520-2545

10.22034/IJCE.2023.330460.1396

رمضانعلی منیدری؛ مرتضی کرمی؛ محمد رضا آهنچیان؛ رضوان حسینقلی زاده