مرور سیستماتیک نقدها و مسائل سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ایران

نوع مقاله : Original Article

نویسندگان

1 استادیار ، گروه علوم تربیتی ، دانشگاه لرستان

2 دبیرکل شورایعالی آموزش و پرورش

3 شورایعالی اموزش و پرورش

چکیده

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران مهم ترین سند بالادستی برای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی در حوزه تربیت است. هدف پژوهش حاضر ترمیم و بروز رسانی این سند از طریق مرور سیستماتیک نقدها و مسائل آن می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع کیفی با رویکرد مرور سیستماتیک و روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها ، اسنادی و تحلیل عمیق اضافی بودند. یافته های پژوهش معطوف به نقد و مسائل سند با توجه به سه رویکرد اصلاحی ، اجرائی و تکمیلی می باشد. بر اساس یافته ها ، سه نقد اساسی وارده بر سند عبارتند از آرمانی بودن اهداف ، تمرکز گرایی افراطی و شعارزدگی، و سیاست زدگی. هم چنین یافته ها نشان می دهند که نیاز به همکاری وتصمیم گیری فراقوه‌ای برای اجرای سند، ضعف در تأمین منابع انسانی متخصص و عدم اختصاص بودجه مهم ترین مسائلی هستند که دست اندرکاران اجرای سند با آن روبرویند. یافته های مرتبط با رویکرد اصلاحی ، نیاز سند به اصلاح وبرقراری توازن بین مفاهیم اساسی همچون انواع هویت واضافه کردن مباحث مغفول همچون خلاقیت ، مدارا ، دموکراسی ، حقوق شهروندی و آزادی را آشکار می سازد. هم چنین یافته های تحقیق ناظر بر رویکرد اجرائی نشان می دهد که بخشی از چالش های اجرایی سند به ساختار سیاسی کشور و روابط بین نهادهای مختلف مربوط می گردد. علاوه بر این یافته های پژوهش آشکار ساخت که در رویکرد تکمیلی پیشنهادهای مبتنی بر روزآمد سازی سند را می توان به دوگروه کلی دغدغه های مرتبط با اختلاف سند با واقعیات اجتماعی جامعه ایران و جامعه بشری و توجه به کاستی های سند در موضوعاتی همچون تربیت جنسی ، آموزش کودکان استثنائی و آموزش محیط زیست تقسیم کرد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401
  • تاریخ دریافت: 29 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 27 آبان 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 27 آبان 1401