دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 636-700