دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، تیر 1399، صفحه 774-836 

Original Article

مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش سواد رسانه‌ای در کانادا ، ایران و آمریکا

صفحه 737-756

10.22034/ijce.2020.219569.1103

زینب محب زاده؛ سید محمد رضا امام جمعه؛ علیرضا عصاره؛ فریده حمیدی


رابطه مزاج با جرم:تحلیلی دوباره بر یک تئوری مورد علاقه روانشناسان اسلامی

صفحه 791-802

10.22034/ijce.2020.231575.1151

فاطمه شوری؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ نفیسه متولی زاده؛ سید کاظم کاظمینی