دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، بهار 1400، صفحه 1097-1246