دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، آبان 1400 
روابط دانشگاه و صنعت در ایران و سوئد: مطالعه تطبیقی انتقادی

صفحه 1520-1549

10.22034/ijce.2020.251473.1225

سپیده نیکونژاد؛ مصطفی قادری؛ نعمت الله عزیزی؛ پر-اولف تنگ؛ محمد رضا نیستانی


چالش های انتقال یک ایده ژاپنی به بافت آموزشی مدارس ابتدایی ایران : مدل درس پژوهی

صفحه 1575-1588

10.22034/ijce.2021.293959.1329

ابوالفضل کمالی؛ علی تقی پور ظهیر؛ رضا شعبان نژاد خاص؛ نادر قلی قورچیان؛ افسانه زمانی مقدم