دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 1247-1418